Uudised ja teated

Mari, Paala ja Kale katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avalik arutelu

 

Põltsamaa Vallavalitsus teavitab vastavalt planeerimisseaduse § 135 lõikele 6 ja § 136 lõikele 3 planeeringu avalikust väljapanekust ajavahemikus 10. kuni 27. juuni 2019 ja avalikust arutelust 4. juulil 2019. 

Põltsamaa Vallavalitsuse 20.05.2019 korraldusega nr 2-3/2019/221 otsustati Mari, Paala ja Kale katastriüksuste detailplaneering vastu võtta, suunata avalikule väljapanekule ja korraldada avalik arutelu. Planeeringuala, suurusega 1,9 ha asub Põltsamaa vallas, Väike-Kamari külas, Mari kinnistu katastriüksusel nr 61601:001:0629, Paala kinnistu katastriüksusel 61601:001:0628 ja Kale kinnistu katastriüksusel 61604:001:1320. Planeeringu eesmärgiks on katastriüksustele hoonestusalade, tehnorajatiste ja juurdepääsu planeerimine ning ehitusõiguse saamine. Planeeringuala paikneb Põltsamaa jõe ääres, kuid hoonestusalad on väljaspool jõe ehituskeeluvööndit. Juurdepääs Mari ja Paala kinnistutele on planeeritud Kale kinnistu edelaosa teemaa kaudu, mille  avalikuks kasutamiseks on sõlmitud notariaalne isikliku kasutusõiguse leping Põltsamaa Vallavalitsuse kasuks. Planeeringuga ei muudeta 1998. aastast kehtivat Põltsamaa valla üldplaneeringut. Planeeringu koostaja on GPK Partnerid planeerija Jane Asper ja planeeringust huvitatud isik on Eve Sauemägi.
 

Planeeringuga saab tutvuda väljapaneku perioodil (10- 27.06.2019):

  • Põltsamaa Vallavalitsuses, Lossi tn 9, Põltsamaa linn, II- korrus, tuba nr 207 tööpäevadel kella 9-st kuni 15-ni.

  • Põltsamaa raamatukogu lugemissaalis, Veski tn 3, Põltsamaa linn, raamatukogu lahtioleku aegedel.

  • Põltsamaa valla veebilehe lingil: https://www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud

Ettepanekud ja arvamused detailplaneeringu kohta palume esitada hiljemalt 1. juulil 2019 paberkandjal Põltsamaa Vallavalitsusele või elektroonselt e-posti aadressile: info@poltsamaa.ee .

Planeeringu avalik arutelu toimub 4. juulil 2019, algusega kell 17.00 Põltsamaa Vallavalitsuse Lossi tn 9 nõupidamiste saalis.

Informatsiooni planeeringu kohta saab Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annus´e käest tel: 776 8567; e-mail: anti.annus@poltsamaa.ee.