Uudised ja teated

« Tagasi

Maavara kaevandamise loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine


Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ KTM VARA 12.06.2018 esitatud Pikknurme dolokivikarjääri kaevandamisloa taotluse.

Taotletav Pikknurme dolokivikarjäär asub Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Pikknurme külas eramaal katastriüksustel Hinnu, Inno, Uus-Pinu ja Pinu.

Taotletava mäeeraldise pindala on 21,27 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 26,25 ha. Taotletava loa kehtivusaeg on 30 aastat.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib kavandatav tegevus puudutada, on õigus kahe nädala jooksul alates teate avalikustamisest esitada Keskkonnaametile maavara kaevandamise loa taotluse või loa eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.