Uudised ja teated

« Tagasi

Maavara kaevandamise loa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine


Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse aktsiaselts TARA-TORF Umbusi turbatootmisala kaevandamisloa nr JÕGM-035 muutmise taotluse, millega ettevõte soovib pikendada kaevandamisloa kehtivusaega 30 aasta võrra ning korrigeerida maavara koguseid. 

Umbusi turbatootmisala asub Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Pikknurme külas riigile kuuluval katastriüksusel Pikknurme metskond 39 (katastritunnus 61102:004:0190, registriosa nr 2002435) Umbusi turbamaardlas (registrikaardi nr 0244).

Umbusi turbatootmisala mäeeraldise pindala on 64,21 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 69,99 ha. Maavara kasutusaladeks on aiandus ja energeetika. Taotletava loa kehtivusaeg on 30 aastat. 

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib kavandatav tegevus puudutada, on õigus kahe nädala jooksul alates teadete avalikustamisest esitada Keskkonnaametile maavara kaevandamise loa taotluse või loa eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.