Uudised ja teated

« Tagasi

Kullerkupu tee 1 ja 3 detailplaneering

Põltsamaa Vallavalitsus teavitab vastavalt planeerimisseaduse § 87 lg 6 Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmisest, avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.  
 
Põltsamaa Vallavolikogu 27.02.2020 otsusega nr 1-3/2020/7 võeti vastu Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 katastriüksuste detailplaneering ning suunati avalikule väljapanekule. 
Planeering algatati ja keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata Põltsamaa Vallavolikogu 20.04.2017 otsusega nr 291. Planeeringust huvitatud isikud on Svetlana Sügiste ja Ellar Sügiste. Planeeringuala paikneb Mällikvere külas, kinnistutel Kullerkupu tee 1, Kullerkupu tee 3, Kullerkupu tee 5, Kullerkupu tee ja Mõhu tee, ligikaudu 0,7 hektari suurusel alal. Planeeringu eesmärgiks on hoonestusalade määramine ja ehitusõiguse andmine pereelamute ehitamiseks ja Põltsamaa jõe 50 meetrise ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemine 25 meetrile.
 
Planeeringualal kehtib Põltsamaa Vallavolikogu 19.12.2014 otsusega nr 97 kehtestatud Jõeääre vasakkalda ja lähiala detailplaneering, kuid selle koosseisus planeeritud Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 elamukruntide hoonestusalad jäid Põltsamaa jõe ehituskeeluvööndisse. See vöönd laienes ka Põltsamaa jõe sopile planeeringuala servas. Hoonestusaladele ehitusõiguse andmiseks on vaja vähendada jõe ehituskeeluvööndit, mida saab taotleda Keskkonnaametilt detailplaneeringu alusel. Seoses ehituskeeluvööndi vähendamisega on vaja muuta 17.12.1998 määrusega nr 35 kehtestatud Põltsamaa valla üldplaneeringut. Planeeringu koostaja on Tarvaprojekt Osaühing ja vastutav planeerija Marina Toomel. 
 
Planeeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikus 18.03.2020 kuni 20.04.2020 ja sellega saab tutvuda väljapaneku ajal: 
 
  • Põltsamaa Vallavalitsuses, Lossi tn 9, Põltsamaa linn, II- korrus, tuba nr 207 tööpäevadel kella 9-st kuni 15-ni.
  • Põltsamaa raamatukogu lugemissaalis, Veski tn 3, Põltsamaa linn, raamatukogu lahtioleku aegedel.
  • Põltsamaa valla veebilehe lingil: https://www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud 
Ettepanekud ja arvamused detailplaneeringu kohta palume esitada tähtajaks, 22.04.2020 (k.a.) paberkandjal Põltsamaa Vallavalitsusele või elektroonselt e-posti aadressile: info@poltsamaa.ee
 
Planeeringu avalik arutelu toimub laekunud ettepanekute korral 27.04.2020 algusega kell 17.00 Põltsamaa Vallavalitsuse Lossi tn 9 nõupidamiste ruumis. 
 
Informatsiooni planeeringu kohta saab Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialistilt (tel 776 8567 või 5860 1042, e-post anti.annus@poltsamaa.ee