Uudised ja teated

« Tagasi

Kamari alevikus, Jõe tee 7/Tööstuse tn 18 katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Põltsamaa Vallavalitsuse 16.04.2018 korraldusega nr 205 otsustati detailplaneering vastu võtta, suunata avalikule väljapanekule ja korraldada avalik arutelu. Planeeringuala asub Põltsamaa vallas, Kamari külas, Jõe tee 7/Tööstuse tn 18 kinnistu katastriüksusel nr 61601:001:0617. Planeeringust huvitatud isik, OÜ Vilbel, soovib alal määrata täiendava hoonestusala, ehitusõiguse, juurdepääsuteed, haljastuse- ja parkimise lahenduse. Planeeringuala suurus on ca 3 hektarit, millel on määratud hoonestusala, hoonestuse lubatud kõrgusega 10 m, juurdepääsud avalikele teedele, siseteed ja parklad. Haljastuse osa planeeringualast soovitatakse 15%, millest 2/3 peaks olema kõrghaljastus. Planeeringu koosseisus ei ole vaja teha keskkonnamõju strateegilist hindamist ja ei tehta ettepanekut Põltsamaa valla üldplaneeringu muutmiseks. Planeeringu koostas OÜ GPK Partnerid arhitekt-planeerija Jane Asper, kes omab SA Kutsekoda poolt väljastatud kehtivat kutsetunnistust planeeringute koostamiseks. Planeeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikus 03. kuni 17. mai 2018 ja avalik arutelu 22. mail 2018, algusega kell 17.30 Kamari seltsimajas

Planeeringuga saab tutvuda:

  • Põltsamaa Vallavalitsuses, Lossi tn 9, Põltsamaa linn, II- korrus, tuba nr 207 tööpäevadel kella 9-st kuni 16-ni.
  • Kamari seltsimajas, Kamari küla, Põltsamaa vald, maja lahtiolekuaegadel.

Ettepanekud ja arvamused detailplaneeringu kohta palume esitada hiljemalt 21. maiks 2018, paberkandjal Põltsamaa Vallavalitsusele või elektroonselt e-posti aadressile: info@poltsamaa.ee .

Informatsiooni planeeringu kohta saab Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annus´e käest, tel: 776 8567; 5860 1042.

Kamari Jõe tee 7 detailplaneeringu dokumendid