Uudised ja teated

Põltsamaa Vallavalitsuse 04.05.2021 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 04.05.2021 istungi päevakorra projekt:

1. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

2. Liikluspinnale kohanime määramine

3. Riigihanke tulemuse kinnitamine

4. Hankemenetluse kehtetuks tunnistamine

5. Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja hoonestusõiguse seadmine

6. Põltsamaa Vallavara OÜ 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

7. Põltsamaa Vallavara OÜ reservkapitali suurendamine

8. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve reservfondist

9. Põltsamaa valla 2020. konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande heakskiitmine

10. Lasteaia kohatasu maksmisest vabastamine

11. Põltsamaa Muusikakooli õppetasude vähendamine

12. Sihtasutuse Põltsamaa Tervis nõukogu liikme määramine

13. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine

14. Ülevaade haridusasutuste ümberkorraldamise seisust