Uudised ja teated

« Tagasi

Detailplaneeringute algatamise teade

Põltsamaa Vallavalitsus algatas 19.03.2018 otsusega nr 2-3/2018/155  Jõgeva mnt 23 ja 23a kinnistute detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringuga kavandatakse tankla, toitustuskoha, parklate, raskeveokite ja sõiduautode pesula ning välikohviku ja turuplatsi rajamist. Planeeringuala suurus on ca 4,8 ha. Planeeritav ala piirneb Võhma-Kooli, Jõgeva mnt 29a, Piiri, Alberti-Risti, Jõgeva mnt 28 kinnistutega, jätkuvalt riigi omandis oleva Sõpruse pargi, Jõgeva mnt 23a ja Põltsamaa kalmistu kinnistute vahelisel alal asuva jätkuvalt riigi omandis oleva maa-alaga ning planeeringualal asuvad Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee (nr 2) ja Jõgeva-Põltsamaa tee (nr 37). Detailplaneering ei muuda Põltsamaa linna kehtivat üldplaneeringut. Võimalike uuringute vajadus selgub planeeringu menetlemise käigus.

Teave detailplaneeringu kohta Põltsamaa Vallavalitsusest, tel 776 8567, info@poltsamaa.ee

JOONIS: Jõgeva mnt 23 ja 23a kinnistute detailplaneeringu eskiis

 

 

Põltsamaa Vallavolikogu algatas 22.03.2018 otsusega nr 1-3/2018/20 Palmako AS tootmiskompleksi detailplaneeringu koostamise ning jättis algatamata keskkonnamõjude strateegilise hindamise. Kobras AS poolt koostatud eelhindamise tulemusel on selgunud, et kavandatava tegevusega ei kaasne olulist negatiivset mõju ala lähiümbruse keskkonnale, inimese tervisele ja heaolule, sh Natura 2000 aladele, tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-, soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus ning sellest tulenevalt ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine vajalik. Detailplaneeringuga soovitakse määrata Jõgeva mnt 29, Jõgeva mnt 31a, Jõgeva mnt 29d ja Jõgeva mnt 31 kruntidele hoonestusalad, et võimaldada olemasoleva tootmiskompleksi laiendamiseks täiendavate tootmishoonete püstitamist ning vähendada maaparandussüsteemi eesvoolu (Alastvere peakraavi) ehituskeeluvööndit. Planeeringuala suurus on ca 9,2 ha. Detailplaneering muudab Põltsamaa linna kehtivat üldplaneeringut.

Teave detailplaneeringu kohta Põltsamaa Vallavalitsusest, tel 776 8567, info@poltsamaa.ee

JOONIS: Palmako detailplaneeringu eskiis

LISA: Põltsamaa linnas Palmako tootmispiirkonna laiendamisega kavandatavate tegevuste keskkonnamõju eelhinnang