Uudised ja teated

« Tagasi

Baltania OÜ Vägari pelletitehase õhusaasteloa menetluse algatamise teade


Teade avaldatake lähtudes keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4. 


Keskkonnaamet andis Põltsamaa Vallavalitsusele teada, et on võtnud menetlusse Baltania OÜ (registrikood 12137603; aadress Telliskivi tn 60, Tallinn, 10412) poolt 12.10.2017 esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste (LHK) projekti. Õhusaasteluba taotletakse tähtajatult Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Vägari külas Suurfarmi kinnistul (Katastritunnus 57302:002:0173) asuvatele heiteallikatele. Lisaks taotlusele ja LHK projektile on esitatud ka plaanitava pelletitehase keskkonnamõjude hindamise eelhinnang ning keskkonnamüra hinnang.

Käitise põhitegevusalaks on puiduhakkest ja/või ümarpuidust graanulite ehk pelletite tootmine (EMTAK kood 16291), kusjuures toota saab nii valgeid kui ka musti (biosöe) pelleteid. Ettevõtte tootmisterritooriumil on 10 saasteallikat, mille summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on u 35 MWth. Ettevõtte kinnistu ei asu kaitse- ega hoiualal, Natura 2000 linnu- ega loodusalal.

Õhusaasteloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Lõuna regiooni Tartu kontoris (Aleksandri 14, 51004 Tartu linn, e-posti aadress louna@keskkonnaamet.ee). Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada alates 23.12.2017 kuu aja jooksul telefonil 730 2259, e-posti aadressile louna@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Aleksandri 14, 51004 Tartu.

Dokumendid:

1. Baltania OÜ Vägari pelletitehase õhusaasteloa taotlus

 

2. Baltania OÜ Vägari pelletitehase õhusaasteloa LHK projekt

 

3. Vägari pelletitehase keskkonnamüra hinnang