Uudised ja teated

« Tagasi

Arvamuse küsimine õhusaasteloa taotluse kohta

Keskkonnaamet teavitas Põltsamaa Vallavalitsust, et YIT Infra Eesti AS, endise ärinimega Lemminkäinen Eesti AS, taotleb õhusaasteluba Põltsamaa vallas, Pauastvere külas Meistri kinnistule (registriosa 1387535, katastritunnus 61605:001:2360) paigaldava mobiilse asfaltbetoonitehase käitamiseks.

Käitleja põhitegevusalaks on teede ja kiirteede ehitus. Õhusaasteluba on antud asfaltbetooni tootmiseks. Käitise tootmismahuks on kuni 70 000 tonni asfaltbetooni aastas. Käitise saasteallikad on asfaldiregistri kuivatustrumli põletusseade, bituumenihoidla soojenduse põletusseade, puistematerjalide ladu ning bituumeni, filleri ja asfaldi laadimisel tekkiv tahkete osakeste ja lenduvate orgaaniliste osakeste heide. Põletusseadmete summaarne soojussisendile vastav, nimisoojusvõimsus on 21,33 MWth. Aastane tarbitava kütuse kulu on kuni 700 tonni põlevkiviõli ja kuni 70 tonni diislikütust. Puhastusseadmena kasutatakse kottfiltreid, mis puhastavad kuivatustrumlist väljuvaid suitsugaase ja filleri hoidlast välisõhku heidetavat tolmu.

Tootmisterritoorium asub 100% tootmismaal ning on ümbritsetud valdavalt maatulundusmaadega ning põhjast tootmis- ja elamumaaga. Lähim elamu asub ABT-st ca 140 m kaugusel põhja suunas.

Keskkonnaamet ootab kohaliku omavalitsuse üksuse kirjalikku arvamust keskkonnaloa taotluse kohta ühe kuu jooksul taotluse saamisest arvates.