Uudised ja teated

« Tagasi

Analüüs hindab kõrgelt jäätmete äraveo korraldust Põltsamaa vallas

Jäätmeseadus kohustab üle 1500 elanikuga kohalikku omavalitsust korraldama oma territooriumil segaolmejäätmete, paberi ja papi, biolagunevate ning suurjäätmete veo.  Kohalike omavalitsuste (KOV) tegevuse hindamiseks analüüsis Keskkonnaamet nende jäätmehoolduseeskirju ja jäätmeveohankeid.
 
Analüüsi eesmärk oli hinnata, kas ja kuidas täidavad KOVid neile ette nähtud kohustust jäätmehoolduse organiseerimisel. See annab teavet, kui tõhus on olnud Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi jäätmealane teavitus- ja nõustamistöö KOVidele.
 
Analüüsi järgi on Eestis 29 omavalitsust, kus korraldatud jäätmeveoga on lisaks segaolmejäätmetele, vanapaberile ja biolagunevatele jäätmetele hõlmatud ka suurjäätmed ja/või pakendijäätmed. Eeskujulike omavalitsuste hulka kuulub ainsana Jõgeva maakonnast ka Põltsamaa vald.
 
Üldjuhul on liigiti kogutud jäätmete üleandmine korraldatud kortermajade elanikele (tavapäraselt alates 10st korterist).