Uudised ja teated

« Tagasi

Algas Põltsamaa valla üldplaneeringu eskiisi avalikustamine

 

Põltsamaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek                                                                                                                                  

Põltsamaa valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati 18.10.2018 otsusega nr 1-3/2018/69. Üldplaneeringu planeeringualaks on Põltsamaa valla haldusterritoorium, suurusega 889,56 km2

Üldplaneeringus on käsitletud valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemist tulevikuks ning planeerimisseaduse § 75 lõikes 1 sätestatud ülesannete lahendamist, mis on asjakohased ja vajalikud Põltsamaa vallas. Eskiislahendus on koostatud Põltsamaa Vallavalitsuse komisjoni ja konsultandi Skepast&Puhkim OÜ koostöös. Kuna Põltsamaa valla rahvastik on kahanev ning vallas puudub tugev arendussurve, kavandatakse üldplaneeringu tingimused paindlikud. Üldplaneeringuga määratakse tiheasustusalad, detailplaneeringute kohustusega piirkonnad, maakasutuse juhtotstarbed, ehitustingimused erinevates piirkondades, miljööalad, kehtestatakse reeglid väärtuslike alade ja objektide säilitamiseks, teede avalikku kasutusse määramise üldpõhimõtted ja ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanekud. Täiendavalt on käsitletud Puurmani aleviku piiride muutmise ja kaitsemetsa moodustamise ettepanekut.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on valla arenguga kaasneda võivate majanduslike-, sotsiaalsete- ja kultuuriliste mõjude hindamine looduskeskkonnale, inimese tervisele ja heaolule ning ebasoodsat mõju leevendavate meetmete väljapakkumine. KSH on koostanud Skepast&Puhkim OÜ keskkonnaeksperdid, üldplaneeringu lähteseisukohtades ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuses oleva teabe alusel. Hindamisel on lähtutud asjakohastest õigusaktidest, strateegilistest planeerimisdokumentidest, juhendmaterjalidest, keskkonnamõju hindamise alastest teadmistest ning üldtunnustatud hindamismetoodikast.

Kui ruumiotsuste tegemisel ning tegevuste elluviimisel järgitakse üldplaneeringuga seatud kokkuleppeid ja reegleid ning KSH-s käsitletud meetmeid, ei too maakasutuse rakendamine eeldatavalt kaasa olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid.

Põltsamaa Vallavalitsus korraldas märtsis- aprillis k.a. eskiislahenduse esimese avaliku väljapaneku, millele esitati arvamusi ja ettepanekuid. Põltsamaa Vallavalitsus tänab ettepanekute ja arvamuste eest! Ettepanekute ja arvamuste vastused sellele eskiislahendusele on koondatud üldplaneeringu koostöötabelisse seisuga 8.07.2020 (Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee üldplaneeringu materjalides). Koostöötabelis esitletud vastused (tabeli veerus „kirja kuup ja nr" ja rida markeeringuga „eskiis aprill 2020") omavad käesolevas teates  vastuskirja tähendust esitatud ettepanekutele. Üldplaneeringu eskiisi ja KSH eelnõud on täiendatud ettepanekutega mahus, mis on olnud võimalik ja on üldplaneeringu ülesanne.

Põltsamaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu uus avalik väljapanek toimub ajavahemikus 29. juuli kuni 28. august 2020.

Eskiislahendusega saab tutvuda väljapaneku ajal paberkandjal: Põltsamaa Raamatukogus, Adavere mõisahoone verandal (tööp. kl 10-st 18-ni), Puurmani teenuskeskuses, Pajusi rahvamajas (kl 11-st kuni 15-ni) ja Põltsamaa Vallavalitsuses (Lossi tn 9, II korrus, Põltsamaa linn). Elektroonselt on materjal kättesaadav Põltsamaa valla veebilehe aadressil: www.poltsamaa.ee/uldplaneering ja sotsiaalmeedias.

Ettepanekud üldplaneeringu eskiisi ja KSH eelnõu käesoleva lahenduse kohta palume esitada tähtajaks, 1. september 2020 kirjalikult Põltsamaa Vallavalitsuse postiaadressile Lossi tn 9, Põltsamaa linn 48104 või e-posti aadressile info@poltsamaa.ee.

Infot üldplaneeringu ja KSH eelnõu kohta saab Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialistilt, tel: 5860 1042 ja e-post: anti.annus@poltsamaa.ee.