Uudised ja teated

« Tagasi

5. juunil toimub Õnne Piimakarjatalu Esku farmi planeeringu täiendav arutelu

Õnne Piimakarjatalu Esku farmi planeeringu avalik arutelu toimus 2. mail Esku- Kamari koolis, millel osales 9 inimest  Põltsamaa Vallavalitsusest, Õnne Piimakarjatalu OÜ-st ning Esku külast. Koosolekul tutvustati planeeringulahendust ja vastati kohalolijate küsimustele. Selgus, et paljud Esku inimesed ei olnud kursis planeeringu avalikustamisega ja vallavalitsus otsustas korraldada täiendava koosoleku teema arutamiseks.

Planeeringu täiendav arutelu toimub 5. juunil 2019 Esku koolimajas algusega kell 17.15.

Planeeringuala paikneb Esku külas, katastriüksustel nr 61602:002:0042, 61602:002:0043, 61602:002:0097 ja 61602:002:1910. Planeeringu eesmärgiks on olemasoleva Esku farmi asemele uue farmikompleksi rajamine, mille koosseisu on planeeritud ka biogaasijaam ja gaasitankla. Uues kompleksis soovitakse suurendada piimalehmade arvu 596 looma võrra ja vähendada noorloomade arvu. 

Planeeringulahendusega ja keskkonnamõju strateegilise eelhinnanguga saab tutvuda Põltsamaa valla veebilehel https://www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud ja Esku koolimajas.

Planeeringust huvitatud isik on Õnne Piimakarjatalu OÜ ja planeeringu avalik väljapanek toimus  15.- 29. aprillini 2019. Avalikust väljapanekust teavitati märtsi lõpus ajalehtedes Vali Uudised ja Vooremaa ning Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.

Avalikustamise jooksul tekkinud küsimused ja ettepanekud tuli esitada kirjalikult Põltsamaa Vallavalitsusele hiljemalt 30. aprillil, kuid ettepanekuid ei esitatud.

Põltsamaa Vallavalitsus