« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 26. istung toimus 16. novembril 2023 Põltsamaa Kultuurikeskuses

Istungil osales 18 volikogu liiget, puudus 3 volikogu liiget.

Istungi päevakorras oli 11 punkti.

 1. Vaadati läbi OÜ Aigren esitatud vaie Põltsamaa Vallavolikogu 21.09.2023 otsusele nr 1-3/2023/59 „Arvamuse andmine Rõstla IV dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse kohta". Kuulati ära vaide esitaja, OÜ Aigren esindajate selgitused. Arutelul osales ka Keskkonnaameti esindaja. Otsus tehakse järgmisel vallavolikogu istungil.
 2. Muudeti Põltsamaa valla ametiasutuse palgajuhendit.
 3. Otsustati enampakkumise korras võõrandada Mällikvere külas asuv Põltsamaa vallale kuuluv Karja tn 8 kinnisasi (kinnistu registriosa nr 2922635, katastritunnus 61605:001:0285, pindala 1430 m2 , sihtotstarve elamumaa 100%) alghinnaga 12 870 eurot.
 4. Kuulati majandusosakonna juhataja Kersti Paasi ülevaadet Põltsamaa vallale kuuluva kinnisvara kohta.
 5. Rahandusosakonna juhataja Anneli Pajur andis informatsiooni Põltsamaa valla 2023. aasta eelarve täitmise ja reservfondi kasutamise kohta.
 6. Muudeti vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu: komisjoni koosseisust arvati välja Sirje Kukk, komisjoni liikmeks kinnitati Eve Miljand.
 7. Muudeti vallavolikogu majanduskomisjoni koosseisu: komisjoni koosseisust arvati välja Silver Aug, komisjoni liikmeks kinnitati Eda Kasar.
 8. Muudeti vallavolikogu kogukonnakomisjoni koosseisu: komisjoni koosseisust arvati välja Janne Karu.
 9. Kuulati vallavolikogu majanduskomisjoni esimehe Sigrid Maansoo ülevaadet majanduskomisjoni tegevuse kohta.
 10. Kuulati ära vastus Tõnu Pärteli teabenõudele, mis puudutas Puurmani Mõisakoolis vale kütteõli kasutamist.
 11. Kuulati ära abivallavanem Kristi Klaose ülevaade vallavalitsuse tegevusese kohta. Ülevaate üldhooldusteenuse toimimise kohta hooldereformi valguses andis sotsiaalosakonna juhataja Eveli Lilleoja.

Istung ülekannet saab järelvaadata Põltsamaa valla veebilehel.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 21. detsembril.

Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste ja protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused avaldatakse ka elektroonses Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee.