« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus pakub tööd Põltsamaa Raamatukogu direktorile

 

Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi 

PÕLTSAMAA RAAMATUKOGU DIREKTORI ametikohale

 

Põltsamaa Raamatukogu on Põltsamaa Vallavalitsuse hallatav asutus, mille tegevuse eesmärgiks on valla elanikele ja teistele külastajatele raamatukoguteenuse tagamine. Põltsamaa Raamatukogu täidab ka maakonnaraamatukogu ülesandeid ja korraldab maakondliku raamatukoguteenuse koordineerimist.

Direktori ülesandeks on:

- raamatukogu juhtimine ja töö korraldamine, sh dokumentatsiooni haldamine;

- raamatukogu eelarveprojekti koostamine ja kinnitatud eelarve täitmise jälgimine;

- raamatukogu tegevuskava koostamine;

- koostöö koordineerimine teiste valla haridus- ja kultuuriasutuste ning kogukonnaga;

- raamatukogu tegevuseks projektitaotluste koostamine;

- tulenevalt sellest, et Põltsamaa Raamatukogu täidab maakonnaraamatukogu ülesandeid, maakondliku raamatukoguteenuse koordineerimise korraldamine.

 

Tööülesannete täpsem kirjeldus on Põltsamaa Raamatukogu direktori ametijuhendis Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.

 

Ametikoha nimetus: Põltsamaa Raamatukogu direktor

Ametikoha asukoht: Põltsamaa valla haldusterritoorium (pearaamatukogu aadress on Veski tn 3 Põltsamaa)

Ametikoha koormus ja tähtaeg: täiskoormus, määramata aeg

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

- raamatukogunduse või infoteaduste alane kõrgharidus või muu kõrgharidus ja raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste (vastab EKR 22.11 alates kehtivate kutsestandardite järgi tasemele 6) või muu kõrgharidus ja valmidus omandada ühe aasta jooksul tööle asumisest raamatukoguhoidja kutsetase 6;

- juhtimiskompetentsid ja juhtimiskogemus;

- põhjalikud teadmised raamatukogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest;

- algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ning nende rakendamisel;

- väga hea eesti keele oskus;

- ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil;

- väga hea eestvedamis-, koostöö- ja suhtlemisoskus;

- hea stressitaluvus ning võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada pingeolukorras;

- kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus;

- B-kategooria juhiload.

 

Kasuks tuleb:

- erialane töökogemus, rohkem kui ühe võõrkeele oskus ja projektitöö kogemus.

 

Omalt poolt pakume:

- huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd.

 

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

- kandideerimisavaldus;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

- elulookirjeldus (CV);

- motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk);

- muud dokumendid, mida kandideerija peab oluliseks.

 

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 04.08.2022 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Põltsamaa Raamatukogu direktori konkurss".

Lisainfo: haridus- ja kultuuritööspetsialist Marilin Mölder, e-post Marilin.Molder@