« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks

Põltsamaa Vallavalitsus on 06.06.2024 esitanud projekteerimistingimuste taotluse (ehitisregistri taotlus nr 2411002/04707, menetluse nr 434622) Jõgeva maakonnas Põltsamaa linnas Roheline
tn 1a (katastritunnus 61801:001:0499) kinnistule Põltsamaa valla kogukonnapõhise toetatud
eluasemehoone ehitusprojekti koostamiseks.

Nimetatud katastriüksusel kehtib Põltsamaa Linnavolikogu 22.08.2005 otsusega nr 136 kehtestatud Põltsamaa jõe, Silla tn, Tartu mnt ja Kingu tn vahelise ala detailplaneering, mis lubab kavandada kuni kahekorruselist ja kuni 8m kõrgust ärilise funktsiooniga hoonet ehitusaluse pindalaga kuni 1000m2

Põltsamaa Vallavalitsus taotleb projekteerimistingimustega kehtiva detailplaneeringu täpsustamist – suurendada hoonestusala 10% ning suurendada ehitusalust pinda 10% ehk 1100m2-ni. Hoonestusala ja ehitusaluse pinna suurendamine on vajalik tagamaks Põltsamaa valla kogukonnapõhisesse toetatud eluasemehoonesse kõigi vajalike funktsioonide mahutamine ja kasutamise visioonile vastav maja terviklik toimimine.

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 27 lg 1 p 1 kohaselt võib pädev asutus detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta. EhS § 27 lg 2 kohaselt arvestatakse projekteerimistingimuste andmisel hoone asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi, et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga ja üldplaneeringus määratud tingimusi. EhS § 27 lg 4 p 2 kohaselt on võimalik projekteerimistingimustega täpsustada hoonestusala tingimusi ja p 4 kohaselt detailplaneeringuga määratud arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi.

Vastavalt haldusmenetluse seaduse §-dele 47-50 korraldab Põltsamaa Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise korralduse eelnõu avaliku väljapaneku ajavahemikul 10.06-23.06.2024. Nimetatud eelnõu ja teiste seonduvate materjalidega saab tutvuda Põltsamaa valla kodulehel: https://www.poltsamaa.ee/projekteerimistingimuste-avatud-menetlused. Huvitatud isikud ja isikud, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, võivad esitada kirjalikke ettepanekuid ning põhjendatud vastuväiteid. Soovi korral palume tagasiside esitada hiljemalt 23.06.2024 (k.a.) e-postil info@poltsamaa.ee või paberkandjal aadressil Lossi tn 9, Põltsamaa linn 48104, Põltsamaa vald.