« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus pakub tööd vallasekretärile

 

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi VALLASEKRETÄRI ametikohale

Kandideerimise tähtaega on pikendatud 11. novembrini!

Vallasekretäri ametiülesanneteks on vallakantselei töö koordineerimine ja juhtimine; vallavalitsuse asjaajamise ja dokumendiringluse korraldamine; valla valimiskomisjoni töö juhtimine; vallavolikogu ning -valitsuse õigusaktide koostamine ning nende nõuetele vastavuse ja avalikustamise tagamine; notariaaltoimingute teostamine; teiste seadustes, valla põhimääruses ja valla õigusaktidega vallasekretärile pandud ülesannete täitmine.

Ametiülesannete täpsem kirjeldus on vallasekretäri ametijuhendis (vallasekretäri ametijuhend) Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee.

 

Ametikoha asukoht: Lossi 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald

Ametikoha koormus ja teenistustähtaeg: täiskoormus, määramata aeg

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad õigusteaduse erialal või vastavus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lõikes 2 toodud nõuetele;
 • riigi põhikorda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
 • eesti keele oskus kõrgtasemele (C1-tase);
 • arvuti ja kontoritarkvara kasutamise oskus heal tasemel;
 • väga hea eneseväljendus- suhtlemis- ja koostööoskus, analüüsivõime, stressitaluvus, vastutustunne, iseseisvus, usaldusväärsus.

Kasuks tuleb:

 • eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;
 • andmekaitsealased teadmised;
 • võõrkeelte oskus;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • osaliselt kaugtöö tegemise võimalust;
 • erialast täiendkoolitust.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk);
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 11.11.2022 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Vallasekretäri konkurss". Lisainfo: vallavanem Karro Külanurm, e-post karro.kulanurm@poltsamaa.ee, tel 505 7909.