« Tagasi

Põltsamaa vald otsib rahvakohtunikukandidaate

Seoses käesoleva koosseisu rahvakohtunike volituste lõppemisega 2023. aasta aprillis, palub Põltsamaa Vallavolikogu anda endast teada Põltsamaa valla elanikel, kes soovivad kandideerida Tartu Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks.
 
Rahvakohtunikukandidaadiks võib nimetada 25-70aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.
 
Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:
 
1) süüdi mõistetud kuriteo eest;
2) pankrotivõlgnik;
3) tervise tõttu sobimatu;
4) kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Põltsamaa vallas alla ühe aasta;
5) kohtu, prokuratuuri või politsei teenistuses;
6) kaitseväeteenistuses;
7) advokaat, notar või kohtutäitur;
8) vabariigi valitsuse liige;
9) valla- või linnavalitsuse liige;
10) vabariigi president;
11) riigikogu liige.
 
Sama isikut ei või nimetada rahvakohtunikuks järjest rohkem kui kaheks perioodiks.
 
Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad eelpoolnimetatud tingimustele, palume hiljemalt 31. jaanuariks 2023:
 
1) saata digitaalselt allkirjastatud kandideerimisankeet  aadressile info@poltsamaa.ee;
2) tulla Põltsamaa Vallavalitsusse (Lossi tn 9, Põltsamaa linn) ja täita ankeet kohapeal;
3) saata paberkandjal allkirjastatud ankeet Põltsamaa Vallavalitsusele aadressil Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, 48104, Jõgeva maakond.
 
Rahvakohtunikukandidaadid valib vallavolikogu oma istungil salajase hääletamise teel. Volikogu poolt valitud kandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv komisjon.
 
Rahvakohtunikke nimetades arvestab kohtu juures asuv komisjon kandidaadi sobivust, kandidaadi kohta esitatud põhjendatud vastuväiteid ning seda, et rahvakohtunike hulgas oleks eri soost ja vanusest, erinevatest sotsiaalsetest rühmadest ning eri tegevusvaldkondades tegutsevaid isikuid.
 
Rahvakohtunikuks kandideerijad peavad arvestama, et osaleda tuleb kogu protsessis alates esimesest sisulisest kohtuistungist kuni otsuse kuulutamiseni. Sõltuvalt asja mahust ja protsessi käigust võib see tähendada osalemist asja arutamisel järjest ühest tööpäevast kuni mitme kuuni.
 
Abistav info:
Kohtute seadus (rahvakohtunikke puudutavad paragrahvid 102-113)
Rahvakohtunike info kohtute kodulehel: https://www.kohus.ee/eesti-kohtud/kohtunikud/rahvakohtunikud