Taksoveoloa väljastamine

11.09.19

Taksoveo õigust tõendavad dokumendid

 

  1. Taksoveoluba tõendab vedaja õigust korraldada taksovedu.
  2. Sõidukikaart on taksoveoluba omavale vedajale antav dokument, mis tõendab õigust kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit taksoveol.
  3. Teenindajakaart tõendab õigust töötada sõidukijuhina taksoveol.

 

Taksovedu või muu tasulise sõitjateveoteenuse osutamine sõidukiga, millel on vähemalt üks taksotunnus, on ilma taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardita keelatud.

Taksoveoloa ja selle alusel sõidukikaardi annab vedajale ning teenindajakaardi annab sõidukijuhile valla- või linnavalitsus või tema poolt volitatud valla või linna ametiasutus, mille haldusterritooriumil vedaja või sõidukijuht soovib veoteenust osutada (edaspidi teeninduspiirkond). Teeninduspiirkonnaks võib valla- või linnavalitsuste omavahelisel kokkuleppel olla ka teise omavalitsusüksuse haldusterritoorium.

 

Nõuded taksoveoloa taotlejale ja omajale

 

1. Taksoveoloa taotlejal ja omajal peab olema hea maine. Mainet peetakse heaks, kui teda ei ole karistatud esimese astme kuriteo eest või rohkem kui ühe korra tahtliku teise astme kuriteo eest või autoveoseaduse §-s 311, liiklusseaduse §-s 202, 204, 208, 210, 220, 225, 244, 252 või 255, maksukorralduse seaduse §-s 1531, 154, 1541 või 1552, vedelkütuse erimärgistamise seaduse §-s 62 või 63, välismaalaste seaduse §-s 300, tarbijakaitseseaduse §-des 68–70, keeleseaduse §-des 36 ja 37, käesoleva seaduse §-s 86, 87, 89 või 90 sätestatud väärteo eest või kui nimetatud karistuste karistusandmed on karistusregistri seaduse kohaselt sellest registrist kustutatud. Mainet peetakse heaks ka juhul, kui taksoveoloa taotlejat või omajat on nimetatud õigusrikkumiste eest karistatud, kuid menetluse tulemusel leitakse, et konkreetsel juhul tuvastatud asjaolude põhjal oleks hea maine kaotamine ebaproportsionaalne.

 

Taksoveoloa taotlejal ja omajal peab olema hea majandusseisund. Majandusseisundit peetakse heaks, kui kohus ei ole välja kuulutanud nende pankrotti ja neil puudub ajatamata maksuvõlg.

 

Nõuded teenindajakaardi taotlejale ja omajale

 

Teenindajakaardi taotleja ja omaja peavad:

 1) omama kehtivat vähemalt B-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust;

 2) olema läbinud autoveoseaduse § 27 lõike 1 punktis 3 nimetatud taksojuhi ametikoolituse kursuse;

 3) oskama eesti keelt vähemalt B1-tasemel;

 4) vastama hea maine nõudele.

 

Teenindajakaardi taotleja ja omaja mainet peetakse heaks, kui:

 1) teda ei ole karistatud esimese astme kuriteo eest, karistusseadustiku §-des 422–424 sätestatud kuriteo eest, liiklusseaduse §-s 201, § 221 lõikes 2, § 222 lõikes 2, §-des 223–226, § 227 lõigetes 3–4, § 230 lõikes 2, §-des 234–237 või § 242 lõikes 2 sätestatud väärteo eest või kui nimetatud karistuste karistusandmed on karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud;

 2) teda ei ole üle ühe korra karistatud tahtliku teise astme kuriteo, karistusseadustiku §-s 423 sätestatud kuriteo või liiklusseaduse § 227 lõikes 2, maksukorralduse seaduse §-s 1541 või 1552, vedelkütuse erimärgistamise seaduse §-s 62 või 63, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 75, tarbijakaitseseaduse §-des 68–70, keeleseaduse §-s 36 või 37, käesoleva seaduse §-s 88, § 89 lõikes 1 või § 90 lõikes 1 sätestatud väärteo eest või kui nimetatud karistuste karistusandmed on karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud. Mainet peetakse heaks ka juhul, kui teenindajakaardi taotlejat või omajat on nimetatud õigusrikkumiste eest karistatud, kuid menetluse tulemusel leitakse, et konkreetsel juhul tuvastatud asjaolude põhjal oleks hea maine kaotamine ebaproportsionaalne.

[RT I, 31.12.2015, 1 - jõust. 01.03.2016]

 

Teenindajakaardi saamise õigust ei ole isikul, kellel on liiklusseaduse § 96 lõikes 1 nimetatud esmane või piiratud juhtimisõigusega juhiluba.

 

Taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi kehtivusaeg

  1. Taksoveoluba antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaksmääratud ajaks.
  2. Sõidukikaart antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaksmääratud ajaks. Sõidukikaarti ei anta pikemaks ajaks kui taksoveoloa kehtivusaeg. Taksoveoloa kehtetuks tunnistamisel või kehtivusaja lõppemisel sõidukikaardi kehtivus lõpeb. Sõiduki kasutamisel kasutuslepingu alusel lõpeb sõidukikaardi kehtivus kasutuslepingu lõppemisel.
  3. Teenindajakaart antakse tähtajatult, kui taotleja ei soovi seda kindlaksmääratud ajaks.

Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmed avalikustatakse majandustegevuse registris, paberil dokumente ei väljastata. http://mtr.mkm.ee

 

Teenindajakaardile kantakse teenindaja foto ja ÜTSs kehtestatud vormil ettenähtud andmed. Samuti avalikustatakse need andmed teenindajakaardi kohta riiklikus ühistranspordiregistris.

 

Menetlustähtajad

 

  1. Taksoveoloa andmise või sellest keeldumise otsus tehakse loa taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt 30 päeva jooksul pärast kõigi nõutud andmete ja dokumentide esitamist.
  2. Sõidukikaardi andmise või selle andmisest keeldumise otsus tehakse taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt seitsme päeva jooksul pärast kõigi nõutud dokumentide esitamist.
  3. Teenindajakaardi andmise või selle andmisest keeldumise otsus tehakse taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt 15 päeva jooksul pärast kõigi nõutud dokumentide esitamist.

 

Kui teenindajakaardi kehtivus on peatatud või kui see on tunnistatud kehtetuks, tuleb dokument selle andjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul tagastada.

Rohke infot: https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015026

Toimetaja: RAIVO SUNI