Töölesaamist toetavate sotsiaalteenuste arendamine Põltsamaa vallas (projekti nr:  2014- 2020.2.02.19-0222)

Põltsamaa vald osaleb Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused"  tegevuses 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused".
Projekti eesmärk on vähendada tööealise inimese hoolduskoormust ning toetada tööturule sisenemist/tööturul jätkamist ning toetada tööealise erivajadustega inimese toimetulekut tööturule sisenemise/tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks läbi:
 
  • koduteenuse;
  • tugiisiku teenuse;
  • nõustamisteenuse ja tugigruppide.
Koduteenus ja nõustamisteenused ning tugigrupid hoolduskoormusega inimesele toetavad ja loovad võimaluse säilitada ja arendada täisealiste hooldusvajadusega inimeste võimetekohast toimetulekut koduses keskkonnas ning tööealistele hoolduskoormusega pereliikmetele võrdväärselt teiste tööealiste inimestega käia hooldusvajadusega inimese kõrvalt tööl.
Tugiisiku teenuse arendamise ja osutamise tulemusel on toetatud tööealise erivajadusega inimese toimetulekut ja võimekust asumaks tööturule või seal püsimiseks.
 
Projekti kesvus: 01.01.2020- 31.12.2021
Projekti rahastavad: Euroopa Liidu struktuurifond ESF ja Põltsamaa Vallavalitsus
Projekti kogumaksumus: 120 638,00 eurot; struktuuritoetust antakse 75% projekti abikõlblike kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 90 478,50 eurot. Ülejäänud projekti abikõlblike kulude maksumus kaetakse omafinantseeringuga.
Projekti läbiviijad: Põltsamaa Vallavalitsus ja Põltsamaa Valla Päevakeskus.
 
Lisateave:
Britha Kondas
projektijuht
tel. 5193 4166
 

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Põltsamaa vald osaleb ka 2020. aastal Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" projektis, mille abil on võimalik toetada puuetega inimeste eluruumide kohandamisi. Eluruumi kohandamist saab taotleda, kui isikul on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja tal on sellekohane kehtiv otsus ja ta on kantud rahvastikuregistrisse Põltsamaa valla elanikuna.

 

Põltsamaa Vallavalitsuse arengu- ja planeerimisosakond ootab taotlusi puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamiste soovidega alates 27. jaanuarist kuni 31. märtsini 2020.
 

Taotluse võib saata e-postiga aadressil info@poltsamaa.ee või tuua  arengu- ja planeerimisosakonda Lossi tn 9, Põltsamaa linn (2. korrus).

Meetme tegevusest toetatakse kohanduse saaja eluruumi kohandamist:

  1. liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2. hügieenitoimingute parandamiseks;
  3. köögitoimingute parandamiseks.

Lisainfo: arenguspetsialist Loreida Küppas (tel. 5342 5004, e-post loreida.kuppas@poltsamaa.ee) või sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla (tel. 5332 5015, e-post merike.sumla@poltsamaa.ee )

VAATA LISAKS!