Põltsamaa Vallavolikogu istungite päevakorrad

« Tagasi

Põltsamaa Vallavolikogu 27. istung toimub 19. septembril kell 17.00 Põltsamaa noortekeskuses

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 27. istung toimub neljapäeval, 19. septembril 2019 algusega kell 17.00 Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuses Veski tn 4.

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Informatsioon Põltsamaa valla 2019. aasta eelarve I poolaasta täitmise ja reservfondi kasutamise kohta

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar

Tulude aruanne

Kulude aruanne

Reservfondi kasutamise aruanne 

2. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja vallavanem Margus Möldri

3. Põltsamaa Vallavolikogu 16. augusti 2018 määruse nr 44 „Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord" muutmine

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni aseesimees Reet Alev

4. Põltsamaa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 kinnitamine

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

Põltsamaa linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030

Joonis 1

5. Arvamuse andmine Sopimetsa II lubjakivikarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja tehtava otsuse eelnõu kohta

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

6. Arvamuse andmine Tõrenurme liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa taotluse ja tehtava otsuse eelnõu kohta

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

7. Ajaloolise Vana-Põltsamaa lossiansambli detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Ettekandja planeeringuspetsialist Anti Annus, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Gilmar Krživets

Lisa

8. Põltsamaa jõe, Silla tänava, Tartu maantee ja Kingu tänava vahelise ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Ettekandja planeeringuspetsialist Anti Annus, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Gilmar Krživets

Lisa

9. Kindralihaua ja Kindrali kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Ettekandja planeeringuspetsialist Anti Annus, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Gilmar Krživets

Skeem

Keskkonnamõju strateegiline eelhinnang

10. Vallavara võõrandamine otsustuskorras

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Gilmar Krživets

11. Sihtasutuse Põltsamaa lossi ja parkide arendus põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

Ettekandja SA Põltsamaa lossi ja parkide arendus juhatuse liige Aivar Aigro

Põhikirja uus redaktsioon

12. Põltsamaa Vallavara OÜ osakapitali suurendamine

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Gilmar Krživets

13. Vee-ettevõtja määramine ja vee-ettevõtja tegevuspiirkondade kehtestamine

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Gilmar Krživets

14. Vallavara võõrandamine otsustuskorras pärast hoonestusõiguse tingimuste täitmist

Ettekandaja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Gilmar Krživets

15. Põltsamaa Vallavolikogu 30. mai 2019 otsuse nr 1-3/2019/33 „Vallavara võõrandamine" muutmine

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Gilmar Krživets

16. Rahvaküsitluse läbiviimine Põltsamaa linna kavandatud uue lasteaia asukoha otsustamiseks

Ettekandja volikogu esimees Andres Vään