Uudised ja teated

« Tagasi

Volikogu tunnistas osaliselt kehtetuks ajaloolise Vana-Põltsamaa lossiansambli detailplaneeringu

Põltsamaa Vallavolikogu tunnistas 19. septembril otsusega nr 1-3/2019/48 osaliselt kehtetuks ajaloolise Vana-Põltsamaa lossiansambli detailplaneeringu. Kehtetuks tunnistati planeeringu krundid POS 2 ja POS 6. 
 
Planeering kehtestati Põltsamaa Linnavolikogu 20.12.2005 otsusega nr 17, mille  tulemusena määrati 20 ha suurusega planeeringualal Põltsamaa linnas Põltsamaa jõe, Jaama, Karl August Hermanni ja Nurme tänava ning Põltsamaa linnuse vahelisel alal maakasutuse- ja hoonestustingimused. Planeeringu huvitatud isikuks oli Põltsamaa Linnavalitsus. 
 
Krunt POS 2 asub kinnistute Lossi tn 5 ja Lossi tn 7 vahel, mis on planeeritud elamu- ja ärimaaks ning määratud hoonestusalana, kuid see lahendus ei ole kooskõlas enam ajas muutunud vajadustega. Planeeringulahendus ei võimalda kaasajal eesmärgiks seatud tegevusi, milleks on maa-ala taotlemine munitsipaalomandisse ja sellele linna esindusväljaku rajamine. 
 
Krunt POS 6 asub Lossi ja Pargi tänava nurgal, mis on planeeritud elamu- ja ärimaaks ning määratud hoonestusalana, kuid ka see lahendus ei ole kooskõlas ajas muutunud vajadustega. Planeeringulahendus ei võimalda krundi maa-ala taotleda munitsipaalomandisse ja säilitada seal haljasala – krundile on rajatud juba jalgteed, paigaldatud istepingid ja seda hooldatakse. 
 
Planeeringulahendus kruntidel POS 2 ja POS 6 on ellu viimata ja nende kehtetuks tunnistamine ei takista ülejäänud planeeringu elluviimist. Krundid on loodus-  ja muinsuskaitselise Vana-Põltsamaa mõisa pargi  koosseisus, kuid nende kehtetuks tunnistamine ei vähenda kaitsealuste objektide kaitserežiimi, vaid suurendab seda. 
 
Planeeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega ja 2005. aastal kehtestatud planeeringuga saab tutvuda Põltsamaa valla veebilehel: www.poltsamaa.ee/kehtestatud-detailplaneeringud või Põltsamaa Vallavalitsuses, Lossi tn 9.