Uudised ja teated

« Tagasi

Volikogu algatas Kindralihaua ja Kindrali kinnistute detailplaneeringu

Põltsamaa Vallavolikogu algatas 19. septembri otsusega nr 1-3/2019/49 Kindralihaua ja Kindrali kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu ja jättis algatamata planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. 
 
Planeeringuala asub Põltsamaa vallas, Mällikvere külas, Kindralihaua kinnistul (katastritunnus 61601:001:0126) ja  Kindrali kinnistul (katastritunnus 61601:001:0127) ning selle lähialal. Planeeringuala suurus on orienteeruvalt 3,4 hektarit ja algatamisel tehakse ettepanek Põltsamaa Vallavolikogu 17.12.1998.a. määrusega nr 35 kehtestatud Põltsamaa valla üldplaneeringu muutmiseks.
 
Detailplaneeringu eesmärgiks on Põltsamaa jõe ehituskeeluvööndisse ehitatud rajatiste seadustamine, jõe 50-meetrise ehituskeeluvööndi vähendamine korrastamata suplusala tõttu, maa-ala planeerimine, sh. kruntideks jagamine, jõe kallasraja planeerimine ja rajatiste asukohtade määramine. Planeeringualale ulatub pärandkultuuriobjekt, kuivendatud Põltsamaa jõe luht, kuid planeeritav tegevus ei vähenda selle olulisust.
 
Planeeringu algatamiseks koostasid Alkranel OÜ keskkonnaeksperdid keskkonnamõju strateegilise eelhinnangu, millest selgus, et jõe ehituskeeluvööndi vähendamine ei ole vastuolus kaldakaitse eesmärkidega ja planeeritavas tegevuses puudub arvestatav mõju vee-elustikule. Planeeringualal ei ole drenaažkuivendusvõrku ja kultuurimälestisi ning seal võiks olla korrastatud suplusala. Ekspertide hinnangul ei ole keskkonnamõju strateegilist hindamist vaja algatada. 
 
Käesoleva otsuse eelnõu läbis arvamuste küsimise menetluse ja tehtud ettepanekutega on käesolevas otsuses arvestatud.  
 
Teavet planeeringu algatamise kohta saab Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annuse käest, tel: 776 8567, anti.annus@poltsamaa.ee ja  Põltsamaa valla veebilehe lingilt: www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud