Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi mnt 1 ja Tallinna mnt 4a ning lähiala detailplaneeringu avalikust väljapanekust

3. aprillist 22. aprillini 2020 toimus Põltsamaa linna Viljandi mnt 1 ja Tallinna mnt 4a ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Planeeringu eesmärgiks on kaubandushoonete, rajatiste, juurdepääsu ja maakasutuse planeerimine ligikaudu 1,26 ha suurusele alale, kinnistutele Viljandi mnt 1, Viljandi mnt 3 ja Tallinna mnt 4a Põltsamaa linnas.
 
Planeeringualalt tekib liikumise võimalus Viljandi mnt-le ja Tallinna mnt-le.  Planeering koostatakse muinsuskaitse eritingimuste alusel.
 
Planeeringust huvitatud isik on RRLektus AS ja planeeringu koostaja on OÜ Hendrikson & Ko ruumilise keskkonna planeerija Jaana Veskimeister. Avaliku väljapaneku jooksul oli planeeringuga võimalik tutvuda Põltsamaa valla veebilehel lingil www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud  ja avaldada arvamust 23. aprillini. 
 
Arvamused esitati arendusega kaasneva müra, vibratsiooni ja naaberkinnistu hoonete vastupidavuse kohta. Naaberkinnistul asuvad vanad hooned, mis on tundlikud vibratsioonile. Tunti huvi arenduse parkla saastekoormuse vähendamise kohta ja planeeringuala sademevee lahenduse kohta naaberkinnistu suhtes. Püstitati küsimus planeeringualalt läbisõidu vajalikkuses Tallinna mnt-lt Viljandi mnt-le ja liiklusohutuses Tallinna mnt sissesõidul planeeringualale. Valgustuse planeerimisel ei soovita valgusreostuse teket piirkonnas.
 
Arvamuste esitajale on saadetud vastus, kus on selgitatud planeeringulahenduse asjaolusid, lahendust täpsustatakse.