Uudised ja teated

« Tagasi

Veski II MÜ Ida osa detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

 

Põltsamaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõikele 5, et Põltsamaa Vallavolikogu 16.08.2018 otsusega nr 64 on tunnistatud osaliselt kehtetuks Veski II MÜ Ida osa detailplaneering.

Planeering kehtestati Põltsamaa Vallavolikogu 23.10.2008 otsusega nr 222. Planeeringu huvitatud isikuks oli OÜ R.P.K. (registrikood 10005719). Planeeringu tulemusena jagati Põltsamaa valla, Mõhküla küla, Veski II kinnistu maaüksusest 17,7 hektarit elamumaaks, ärimaaks, transpordimaaks ja maatulundusmaa kruntideks, määrati hoonestusalad ja kehtestati ehitusõigus.

Planeeringu elluviidud osaks on planeeringualale moodustatud katastriüksuste 61603:001:0074, 61603:001:0073, 61603:001:0070, 61603:001:0069, 61603:001:0068, 61603:001:0067, 61603:001:0066, 61603:001:0065, 61603:001:0064, 61603:001:0063, 61603:001:0062, 61603:001:0061, 61603:001:0059 ja 61603:001:0058 maa-alad.

Planeeringu elluviimata osaks on planeeringuala kruntide nr 1 kuni 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 ja 24 kuni 29 maa-alad ja teemaa kruntide Veskimeistri ja Puukooli maa-alad planeeringu põhijoonise järgi.

OÜ R.P.K. taotles planeeringu osalist kehtetuks tunnistamist planeeringuala osas, mis on elluviimata ja mille elluviimisest loobutakse. Planeeringulahenduse mitte-elluviimine on takistamas projekteerimistingimuste väljastamist ja osaline kehtetuks tunnistamise taotlemine oli põhjendatud. Otsuse eelnõu kooskõlastamise tulemusena Maanteeametis tekkis tingimus, et planeeringuala teede ja riigimaantee nr 38 ristumiskohtade väljaehitamiseks tuleb arendajal taotleda nõuded ümberehitamiseks. Enne ehitusloa väljastamist ärimaa krundi katastriüksusele 61603:001:0061 tuleb välja ehitada juurdepääs riigimaantee nr 38 kilomeetrilt 3,99.

Planeeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsusega ja 2008. aastal kehtestatud planeeringuga saab tutvuda Põltsamaa valla veebilehel: www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud või Põltsamaa Vallavalitsuses, Lossi tn 9, tuba nr 207.