Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavolikogu kehtestas Palmako AS tootmiskompleksi detailplaneeringu

Põltsamaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 91 lõikele 5, et Põltsamaa Vallavolikogu 16.04.2020 otsusega nr 1-3/2020/25 kehtestati Palmako AS tootmiskompleksi detailplaneering. 
 
Planeeringuga planeeriti ca 12 ha alale Põltsamaa linnas, kinnistutele Jõgeva mnt 29, Jõgeva mnt 29d, Jõgeva mnt 31, Jõgeva mnt 31a ja Kassi hoonestusalad tootmishoonete ja platside ehitamiseks ning juurdepääsud planeeringualale. Planeeringuga määrati ehitusõigus, servituudivajadused, vähendati Alastvere peakraavi (keskkonnaregistri kood VEE1034200) ehituskeeluvööndit planeeringuala positsioonidel 1 ja 2. Seoses eelnevaga muudeti Põltsamaa Linnavolikogu 19.10.1998 määrusega nr 41 kehtestatud Põltsamaa linna üldplaneeringut.  
 
Juurdepääs planeeringualale lahendati riigitee nr 37 Jõgeva-Põltsamaa ja riigitee nr 14172 Põltsamaa- Lustivere- Pudivere, "Töökoja tee" ning kinnistu Kassi (katastritunnus 61601:001:0504) kaudu. Liiklusturvalisuse eesmärgil lõpetatakse veokite ligipääs planeeringualale otse riigitee nr 2 Tallinn- Tartu- Võru- Luhamaa olemasolevast juurdepääsust.   
 
Planeeringu keskkonnamõju strateegilisest eelhinnangu alusel ja planeeringu koostamise käigus on selgunud, et planeeringu elluviimisega ei ole ette näha olulisi negatiivseid mõjusid sotsiaalsele-, kultuurilisele- ja looduskeskkonnale.  
 
Planeeringu koostas AS Kobras maastikuarhitekt-planeerija Priit Paalo ja vastutav spetsialist Teele Nigola. Planeeringu huvitatud isik oli AS Palmako. 
 
Teavet kehtestatud planeeringu kohta saab Põltsamaa valla veebilehe lingilt https://www.poltsamaa.ee/palmako-as-tootmiskompleksi-planeering  ja Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annuse käest, e-post: anti.annus@poltsamaa.ee 
 
 
 
 
 
 
 
 
Põltsamaa Vallavalitsus