Uudised ja teated

« Tagasi

Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lõikele 6 teavitame, et Põltsamaa Vallavolikogu 16.08.2018 otsusega nr 63 jäeti algatamata Uue- Põltsamaa mõisa detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringuala asub Põltsamaa vallas, Põltsamaa linnas, kinnistutel Veski tn 7, Veski tn 11, Veski tn 13, Veski tn 13a ja Uue- Põltsamaa mõisapark. Planeering algatati Põltsamaa Vallavolikogu 17.05.2018 otsusega nr 30, kuid siis ei olnud võimalik otsustada planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise üle.

Detailplaneeringuga soovitakse lahendada kavandatava loodus-SPA ja ujula paiknemine planeeringualal, määrata hoonestusala ja ehitusõigus, juurdepääsuteede, tehnovõrkude, parkimiskohtade, platside ja haljastuse lahendamine. Planeeringuga muudetakse kehtivat Põltsamaa linna üldplaneeringut.

Planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse tegemise aluseks on OÜ Adepte Ekspert poolt koostatud eelhinnangu lõppjäreldus ja planeeringuga seotud ametkondade arvamused. Planeeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringuga kavandatav ei avalda mõju Natura võrgustiku aladele, ebatõenäoline on negatiivne mõju pinna- ja põhjaveele, jääkreostuse tekkele, müra, õhusaaste ja vibratsiooni mõju. Pargi kaitse-eesmärkide kahjustamist ei ole ette näha. Seoses nahkhiirte elupaikadega mõisa pargis, kaasatakse planeeringu koostamisse ekspert.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega ja eelhinnanguga saab tutvuda Põltsamaa valla veebilehel: www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud või Põltsamaa Vallavalitsuses, Põltsamaa linn, Lossi tn 9, tuba nr 207.