Uudised ja teated

« Tagasi

Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneeringu algatamine

 

Vastavalt planeerimisseaduse § 128 lõikele 6 teavitame, et Põltsamaa Vallavolikogu algatas 17.05.2018 otsusega nr 1-3/2018/30 Uue- Põltsamaa mõisa detailplaneeringu. Planeeringuala asub Põltsamaa vallas, Põltsamaa linnas, kinnistutel Veski tn 7, Veski tn 11, Veski tn 13 ja Uue- Põltsamaa mõisapark.

Detailplaneeringuga soovitakse lahendada kavandatava loodus-SPA ja ujula paiknemine planeeringualal, määrata hoonestusala ja ehitusõigus, juurdepääsuteede, tehnovõrkude, parkimiskohtade ja haljastuse lahendamine. Vajadusel moodustatakse täiendavaid krunte planeeringualal ja lahendatakse teede avalikku kasutusse määramise vajadus pärast planeeringulahenduse elluviimist. Planeeringuga muudetakse üldplaneeringuga kehtestatud maa sihtotstarbeid ja seoses sellega tehakse ettepanek 1998. aastast kehtiva Põltsamaa linna üldplaneeringu muutmiseks. Planeeringuala suurus on ca 6 hektarit.

Uue- Põltsamaa mõisa park on looduskaitse- ja muinsuskaitseobjekt, lisaks on planeeringualal muinsuskaitsealused ehitismälestised Uue-Põltsamaa mõisa peahoone, -teenijatemaja ja – kuivati. Planeeringu koostamiseks tellitakse muinsuskaitse eritingimused.

Otsus planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse kohta tehakse planeeringu koostamise käigus, esimesel võimalusel. Võimalike uuringute vajadus selgub planeeringu koostamise käigus.

Teavet planeeringu algatamisotsuse kohta saab Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annus´e käest, tel: 776 8567, anti.annus@poltsamaa.ee

LISA: Uue-Põltsamaa Mõisa DP skeem

LISA: Uue-Põltsamaa Mõisa DP algatamine

LISA: Uue-Põltsamaa mõisa detailplaneeringu KSH eelhinnang