Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade vallavolikogu 30. detsembri istungist

Põltsamaa Vallavolikogu II koosseisu 4. istung toimus 30. detsembril Puurmani lossis. Istungil osales 19 rahvaesindajat, puudus 2.

Istungil toimus Põltsamaa valla 2022. aasta eelarve kinnitamine 1. lugemine. Eelarve eelnõu kohta esitati mitmeid tähelepanekuid ja küsimusi. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 17.01.2022. Eelarve 2. lugemine toimub veebruari istungil.

 

Võeti vastu järgmised määrused: 
 • Põltsamaa valla 2021. aasta 2. lisaeelarve 
 • Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad. Määrusega kehtestati lasteasutuste teeninduspiirkonnad ümber korraldatud Põltsamaa valla haridusvõrgu tingimustes.
 • Vallavalitsuse tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord. Reguleeriti eraldi  elektrooniliselt istungist osavõtt. Kui valitsuse liige osaleb istungil alla poole päevakorrapunktide arutelust, makstakse talle  tasust 50%. Vallavalitsuse istungist osavõtu kohta peab arvestust vallakantselei istungi protokolli alusel. Kui vallavalitsuse liige osaleb valitsuse istungil elektrooniliselt, kantakse protokolli sellekohane märge.
 • Volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord. Olulisemaks muudatuseks võrreldes senisega on see, et ka volikogu aseesimehele on ette nähtud tasu. Samuti ei saa volikogu liikmed istungil osalemise eest tasu enam ajapõhiselt, vaid korrapõhiselt. Kui volikogu liige osaleb alla poole päevakorrapunktide arutelu juures, siis makstakse talle 50% tasust. Istungist osavõtu kohta peetakse arvestust registreerimislehe alusel.
 
Võeti vastu järgmised otsused:
 • Vallavara võõrandamine (Põhja-Kaare põik 1) 
 • Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine. Ehitus- ja planeeringuspetsialist Kersti Viggor tutvustab otsust kogukonnakomisjonis. Planeeringu kohta loob vallavalitsus valla veebilehele eraldi infolehe ja alajaotuse.
 • Põltsamaa valla haridusasutuste hoolekogudesse esindajate nimetamine. Hoolekogudesse nimetati järgmiselt:
  • Põltsamaa Valla Lasteaed –  Raik Matekainen;
  • Põltsamaa Ühisgümnaasium – Indrek Eensalu;
  • Puurmani Mõisakool – Rauno Kuus;
  • Põltsamaa Muusikakool – Karmen Maikalu.
 • Volikogu ajutise komisjoni moodustamine (Põltsamaa valla aukodaniku nimetuse ja Põltsamaa valla teenetemärgi andmise taotluste läbivaatamiseks ning vallavolikogule ettepanekute tegemiseks). Kinnitati komisjon koosseisus:
  • Liia Lust (esimees);
  • Ulvi Punapart (aseesimees);     
  • Kersti Pook;
  • Ülle Ant;
  • Janne Karu.
 • Põltsamaa Vallavolikogu Põltsamaa valla ja Tartu valla vahelise piiri muutmise ajutise ettevalmistuskomisjoni moodustamine ja liikmete kinnitamine. Kinnitati komisjon koosseisus:
  • Reet Alev (esimees);
  • Tõnu Pärtel (aseesimees);
  • Rauno Kuus;
  • Toivo Tõnson;
  • Helina Amur;
  • Karro Külanurm;
  • Maimu Kelder;
  • Helje Tamme

Volikogu järgmine istung toimub 20. jaanuaril 2022.