Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade vallavalitsuse 31. augusti istungist

 • Seati Põltsamaa linnas Uus tänav kinnisasjale, Välja tänav kinnisasjale ja Jõgeva maantee kinnisasjale sundvaldus Telia Eesti AS kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on side maakaabli rajamine.
 • Seati Põltsamaa linnas Uus tänav kinnisasjale ja Välja tänav kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on maakaabelliini rajamine.
 • Lubati Adavere Põhikoolil moodustada 2021/2022. õppeaastal lasteaias sobitusrühm. Adavere Põhikooli direktor esitas taotluse sobitusrühma moodustamiseks lasteaias, kus koos teiste lastega erivajadustega lapsed. Sobitusrühmas on laste suurim lubatud arv väiksem kui teistes lasteasutuse rühmades, sest üks erivajadusega laps täidab kolm kohta.
 • Anti arvamus Põltsamaa valla arengukava 2040 lisa 1 eelnõu muudatusettepanekutele. Vallavalitsus avalikustas Põltsamaa valla arengukava 2040 lisa 1 muutmise eelnõu ajavahemikul 09.-22. august 2021. Laekus kolm ettepanekut.
 • Kinnitati Põltsamaa valla 2022. aasta eelarve koostamise juhend.
 • Nõustuti Väike-Kamari külas Kaarlimõisa tee 10 katastriüksuse jagamisega ja määrati uued koha-aadressid ning sihtotstarbed.
 • Muudeti Laasme külas asuva Kursi jahiloss katastriüksuse koha-aadressi ja määrati katastriüksuse uueks koha-aadressiks Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Laasme küla, Kursi suvemõis.
 • Kooskõlastati Põltsamaa Muusikakooli töötajate koosseis kuni 31. detsembrini 2021. Muudeti sekretär-noodihoidja töökoha suurust 1,0 kohalt 0,7 kohale ning koosseisust arvati välja majahoidja, kütja ja koristaja töökohad, sest vajalikke teenuseid osutab Põltsamaa Muusikakoolile 2020. aastast munitsipaalettevõte Põltsamaa Haldus. Muusikakooli koosseis on kokku 17,2 ametikohta.
 • Moodustati vallavalitsuse alatine kuueliikmeline „Vallavara komisjon" enampakkumiste läbiviimiseks, vallavara võõrandamiseks, kasutusse andmiseks, mahakandmiseks või pärandvara vastuvõtmiseks arvamuse esitamiseks. Komisjoni kuuluvad  majandusosakonna juhataja (komisjoni esimees), abivallavanem, majandusspetsialist, sotsiaalosakonna juhataja, rahandusosakonna juhataja, jurist.
 • Otsustati viia läbi Põltsamaa-Esku jalgratta- ja jalgtee ehitustööde I etapi teostamiseks konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlusega hange. Hanke läbiviimiseks moodustati 5-liikmeline ajutine komisjon, kuhu kuuluvad  Põltsamaa Vallavara OÜ arendusjuht Kristi Klaos (esimees), majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, teedespetsialist Aivar Aigro,  majandusspetsialist Arvo Pennonen ja jurist.
 • Lõpetati vallavara tasuta kasutamise leping poolte kokkuleppel mittetulundusühinguga Tapiku Mõis Tapiku külas Aru kinnistul asuva külamaja-raamatukogu-elamu hoone eluruumi nr 4 kasutamiseks. Mittetulundusühingu Tapiku Mõis juhatuse liige Olev Kull esitas 17.08.2021 vallavalitsusele avalduse, millega soovis ennetähtaegselt lõpetada lepingu eluruumi nr 4 kasutamiseks seoses vajaduse äralangemisega.
 • Otsustati maksta toetust kahe puudega inimese eluruumi kohandamiseks.
 • Kiideti heaks hajaasustuse programmi projekti aruanded.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.