Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade vallavalitsuse 18. augusti istungist

  • Lubati Lasteaial MARI moodustada 2021/2022. õppeaastal sobitusrühm rühmast Pihlamari. Lasteaed MARI sai Haridus- ja Noorsooameti kooliväliselt nõustamismeeskonnalt soovituse sobitusrühma moodustamiseks. Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele on sobitusrühmas laste suurim lubatud arv väiksem kui teistes lasteasutuse rühmades, arvestades, et üks erivajadusega laps täidab kolm kohta.
  • Tunnistati kehtetuks Põltsamaa Vallavalitsuse 07.12.2020 korraldus nr 2-3/2020/409 „Põltsamaa Halduse poolt müüdava toidu maksumus". Kinnitati alates 01.09.2021 Põltsamaa Halduse poolt välja müüdava hommikusöögi hinnaks 0,60 eurot portsjon, lõunasöögi hinnaks 2 eurot portsjon, lõunasöögi hinnaks koos karbiga 3 eurot portsjon, õhtuoote hinnaks 0,60 eurot portsjon ja  Põltsamaa Valla Päevakeskusele müüdava toidu hinnaks 4 eurot päevas. Toiduraha maksmise aluseks on vallavalitsuse rahandusosakonna poolt väljastatav arve.
  • Seati Pikknurme külas Mihkli kinnisasjale sundvaldus Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on side maakaabli ja sidekaevu ehitamine, talumine ja majandamine.
  • Eraldati Põltsamaa valla 2021. aasta reservfondist 12200 eurot Põltsamaa linnas Pärna tn 1 katastriüksusel asuva teenindushoone parkla korrastamiseks. Teenindushoone kuulub Põltsamaa vallale ja on antud rendilepingute alusel kasutamiseks erinevatele äriühingutele. Hoonet ümbritsev parkimisala on amortiseerunud ning vajab korrastamist. Tööde käigus korrastatakse ja markeeritakse parkla ning juhitakse sadeveed ehitisest eemale. Soodsama pakkumise teinud pakkuja tööde kogumaksumuseks on 26588,95 eurot, millest rentnikute panuseks on 14400 eurot. Põltsamaa Vallavalitsuse katta jääks 12188,95 eurot.
  • Anti SOS Lasteküla Eesti Ühingule asendushooldusteenuse osutamiseks tasuta kasutusse eluruum Põltsamaa linnas aadressil Ringtee 15-3.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.