Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade vallavalitsuse 11. mai istungist

  • Muudeti Põltsamaa Vallavalitsuse 30.03.2021 korraldust nr 2-3/2021/83. Seoses tööülesannete ümberjagamisega arengu- ja planeerimisosakonnas muudeti korteriühistute toetuse hindamiskomisjoni koosseisu ja määrati komisjoni esimeheks arenguspetsialist Loreida Küppas.
  • Seati Põltsamaa linnas Lossi tn 42 katastriüksusele sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on 0,4 kV pingega maakaabelliini ning elektriliitumiskilbi rajamine.
  • Seati Põltsamaa linnas asuvale Lille tn 1 kinnisasjale sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on elektrimaakaabelliini ehitamine, talumine ja majandamine elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuses. 
  • Nõustuti Uuevälja külas Ratso katastriüksuse jagamisega ning määrati uued koha-aadressid ja sihtotstarbed. 
  • Nõustuti Pajusi külas Tamme katastriüksuse jagamisega ning määrati uued koha-aadressid ja sihtotstarbed.
  • Nõustuti Võhmanõmme külas Kivira katastriüksuse jagamisega ning määrati uued koha-aadressid ja sihtotstarbed.
  • Nõustuti Kablakülas Hansu katastriüksuse jagamisega ning määrati uued koha-aadressid ja sihtotstarbed.
  • Pikendati puudega isiku eluruumi kohandamiseks eraldatud toetuse kasutamise tähtaega ühe aasta võrra.
  • Vaadati läbi Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõud.

Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.