Uudised ja teated

« Tagasi

Tiigi kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Põltsamaa Vallavalitsus teavitab Põltsamaa linnas, Tiigi kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalikust väljapanekust ajavahemikus 28. mai kuni 29. juuni 2020.

Põltsamaa Vallavolikogu algatas 27.02.2020 otsusega nr 1-3/2020/8 planeeringu ja ei algatanud keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH). KSH mittealgatamise vajadus selgus OÜ Alkranel koostatud eelhinnangu järeldusest, planeeringuga seotud ametite arvamustest ja vallavalitsuse kaalutlusotsuse tulemusena.

Planeeringuala ca 6,2 ha paikneb Põltsamaa linnas, kinnistutel Tiigi (61801:001:0229) ja Kuuse tn 19 (61801:001:0324). Planeeringu eesmärgiks on Lustivere mõisahoones paikneva hooldekodu asemele uute teenuskeskuste ja elamukruntide planeerimine. Hooldekodu ei vasta enam üldhooldusteenuse osutamise nõuetele.

Planeeringulahendusega tehakse ettepanek, muuta alal 1998. aasta oktoobrist kehtivat Põltsamaa linna üldplaneeringut, mis on tervishoiu ja sotsiaalhoolekandeasutuse maa ja elamumaa. Planeeringualale on tehtud müra- ja radooniuuring. Põltsamaa kalmistu 50-meetrisse kaitsevööndisse ei ole planeeritud hoonestusala, see jääb haljasalaks. Planeeringualale on planeeritud üks sotsiaalhoolekandemaa krunt, 6 elamukrunti ja 5 üldmaa krunti (haljasalad). Elamu- ja sotsiaalhoolekandekruntidele on planeeritud hoonestusalad, parklad ja juurdepääsuteed. Planeeringu koostajad on AB Artes Terrae OÜ planeerijad Heiki Kalberg ja Tanel Breede.

Avalikust väljapanekust teavitamisel riigis kehtiva eriolukorra ja/või eriolukorra jätkuvate piirangute tõttu saab eskiisiga tutvuda väljapaneku ajal:

Ettepanekud ja arvamused eskiislahenduse kohta palume saata 01. juuliks 2020 e-posti aadressile: info@poltsamaa.ee või paberkandjal aadressile: Lossi 9, 48104 Põltsamaa linn Põltsamaa vald.

Täiendav informatsioon, planeeringuspetsialist Anti Annus, e-post: anti.annus@poltsamaa.ee, tel: 5860 1042.