Uudised ja teated

« Tagasi

Taotle huvihariduse ja huvitegevuse toetust!

 
Alates 2017. aastast on riigi poolt omavalitsustele eraldatud huvihariduse ja huvitegevus lisatoetust. Iga omavalitus saab ise otsustada, kuidas see raha jagatakse  teenuse pakkujate ja teenuse saajate vahel.  2017. aastast on käivitunud mitmed uued huviringid ja toetatud toimivaid tegevusi, samuti on toetatud õpilaste osalemist huvitegevuses. 
 
Põltsamaa valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord kehtestati volikogu määrusega 31. jaanuaril 2019. Korra alusel toetatakse rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa vallas elavate ja õppivate 7-19-aastaste noorte huvihariduses ja huvitegevuses osalemist riigi poolt eraldatud vahenditest. Dokument on leitav Põltsamaa valla kodulehel, samas on olemas ka taotlus- ja aruandevormid.  
 
Määruses on välja toodud toetuse liigid (teenuse pakkuja toetus, noore toetus, transporditoetus, õppekoha maksumuse toetus) ning toetamise ja taotlemise tingimused. Toetust võivad taotleda huviharidust ja huvitegevust pakkuvad teenuse pakkujad, toetust vajava noore seaduslikud esindajad või toetust vajav noor ise, kui ta on täisealine. 
 
2019. aasta toetuse jagamisel on aluseks aasta alguses koostatud ja kinnitatud huvitegevuse kava. Enamus toetusest on suunatud teenuse pakkujatele, samas on veel võimalik taotleda hooajalise huvitegevuse toetust ning lapsevanemal või täiskasvanud noorel on võimalik jooksvalt taotleda noore toetust ja transporditoetust. Toetuse taotlus tuleb esitada nõuetekohasel vormil Põltsamaa Vallavalitsusele. Toetuse vajadus peab olema põhjendatud ja igat taotlust käsitletakse eraldi. 
 
Järgmise 2020. aasta huvitegevuse kava koostatakse aasta lõpus. Sellele eelneb taotlusvoor teenusepakkujatele. Taotluse esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2019.
 
Oluline on aga tähelepanu pöörata sellele, et toetust makstakse vaid noorte huvihariduses ja huvitegevuses osalemist takistavate ettenägematute kitsaskohtade lahendamiseks st, et kui toimetulekuraskustes perede ja riskirühma perede noored ei saa majanduslike raskuste tõttu huvitegevuses osaleda, kui huviring asub väljaspool kodukohta, kui tekib nõudlus uue huviala järgi (eeskätt loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas) või kui olemasoleva huviringi kvaliteeti on vaja tõsta.