Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub 3. jaanuaril

Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub esmaspäeval, 3.jaanuaril algusega kell 9.00 vallavanema kabinetis Lossi 9 ja Teamsis.
 
Päevakorra projekt: 
 
 1. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine (61801:001:0113) 
 2. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine (57302:001:0100) 
 3. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine (61102:002:0069) 
 4. Katastriüksuste piiride muutmine, sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine (61801:001:0881 ja 61801:001:0880) 
 5. Hoonestusõiguse seadmine ja Põltsamaa Vallavalitsuse 27.05.2019 korralduse nr 2-3/2019/229 "Hoonestusõiguse seadmine" kehtetuks tunnistamine 
 6. Põltsamaa vallas Arisvere küla Kütimäe kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks 
 7. Riigihanke tulemuste kinnitamine 
 8. Vägari küla kergliiklustee projekteerimiseks hanketulemuste kinnitamine 
 9. Asitõendite hävitamise alalise komisjoni moodustamine 
 10. Nõuete lootusetuks tunnistamine 
 11. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine
 • Hajaasustuse programmist tulenevate ülesannete delegeerimine
 • Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmesse ettepaneku esitamine
 • Lepingu sõlmimiseks loa andmine
 • Põltsamaa Vallavolikogu 21.02.2019 määruse nr 5 „Eluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kord ning üüri piirmäära kehtestamine" muutmine
 
12. Kohapeal algatatud küsimused ja vallavalitsuse informatsioon
 
13. Arutelu 2022.aasta eelarve teemal: 
 • 10.00 Põltsamaa Vallavalitsus- ettekande teeb rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar
 • 10.30 Põltsamaa Haldus- ettekande teeb Põltsamaa Halduse juhataja Ants Reinumägi
 • 11.00 Põltsamaa Raamatukogu-ettekande teeb Põltsamaa Raamatukogu direktor Rutt Rimmel
 • 11.30 Põltsamaa Muusikakool-ettekande teeb Põltsamaa Muusikakooli direktor Hannes Männik
 • 12.00 Põltsamaa Kultuurikeskus-ettekande teeb Põltsamaa Kultuurikeskuse direktor Janne Karu
 • 12.30 valdkondlik eelarve (haridus, kultuur, noorsootöö, raamatukogu, sport)-ettekande teeb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters
13. päevakorrapunkti arutelu juurde on oodatud ka vallavolikogu majanduskomisjoni liikmed.
 
Karro Külanurm
vallavanem