Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi lastekaitsespetsialisti vaba ametikoha täitmiseks (ajutiselt äraoleva ametniku asendamine)


Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi

LASTEKAITSESPETSIALISTI vaba ametikoha täitmiseks

(ajutiselt äraoleva ametniku asendamine)

 

Lastekaitsespetsialisti teenistusülesanneteks on abivajavatele lastele ja peredele abi osutamise korraldamine; laste õiguste ja huvide kaitsmine ning asendushooldusteenusega seotud toimingute teostamine; laste ja perede nõustamine sotsiaalsetest õigustest ja abisaamise võimalustest; koostöövõrgustike loomine ja lastekaitsealase ennetustöö teostamine; vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine; valdkonnaga seotud sotsiaaltoetuste määramine ja maksmise korraldamine; eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete täitmine.

Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on lastekaitsespetsialisti ametijuhendis.

Nõuded kandidaadile:

 • valdkondlik kõrgharidus;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 • kohusetundlikkus, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
 • väga hea eesti keele oskus;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskus;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.

Kasuks tuleb:

 • eelnev erialane töökogemus;
 • projektide kirjutamise ja juhtimise oskus;
 • võõrkeelte oskus.

Omalt poolt pakume:

 • põhipalka 1300 eurot kuus, katseajal 1170 eurot kuus (bruto);
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd.

Teenistustähtaeg: määratud ajaks, ajutiselt äraoleva ametniku asendamine

Ametikoha koormus: täiskoormus

Ametikohale asumise aeg: 22. mai 2019

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kirjalik kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk A4 formaadis);
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 15. aprilliks 2019 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee märkides e-kirja pealkirjaks „Lastekaitsespetsialisti konkurss".

 

Lisainfo: sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla, e-post merike.sumla@poltsamaa.ee, telefon 5332 5015.