Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

 

Põltsamaa Vallavolikogu algatas 18.10.2018 otsusega nr 1-3/2018/69 Põltsamaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringualaks on Põltsamaa valla haldusterritoorium.

Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning planeerimisseaduse § 75 lõikes 1 sätestatud ülesannete lahendamine, mis on asjakohased ja vajalikud Põltsamaa valla üldplaneeringu eesmärgi saavutamiseks.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eesmärk on valla arenguga kaasneda võivate majanduslike-, sotsiaalsete- ja kultuuriliste mõjude hindamine, looduskeskkonnale ebasoodsat mõju leevendavate meetmete väljapakkumine üldplaneeringu koostamisel.

Koostöös lepingupartneri Skepast&Puhkim OÜ-ga, on koostatud üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus seisuga 18.01.2019, mille koosseisu kuulub ka ülevaade Põltsamaa vallast ja maakasutuse, tehnilise taristu ning väärtuste-piirangute kaardid. Lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus annab ülevaate üldplaneeringu põhilistest teemadest, on suunisteks üldplaneeringu edasiseks koostamiseks ja keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks.

Materjal asub ja sellega saab tutvuda Põltsamaa valla koduleheküljel SIIN.

Informatsiooni üldplaneeringu koostamise kohta saab Põltsamaa valla planeeringuspetsialist Anti Annuselt; anti.annus@poltsamaa.ee; tel: 776 8567