Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa valla 2022. aasta eelarve läbis vallavolikogus esimese lugemise

Põltsamaa Vallavolikogu 30. detsembri istungil läbis esimese lugemise 2022. aasta valla eelarve. Eelarve eelnõu näeb 2022. aastal valla põhitegevuse tuludena 15 044 200 eurot ja kuludena 14 515 800 eurot. 
 
Tuludest suurima osa moodustab füüsilise isiku tulumaks, mis on veidi üle 8 miljoni euro. Teine suurem tulude allikas on enam kui 5 miljoni euro suurune riikliku tasandusfondi ja toetusfondi toetus. Lisaks saab vald ligi 900 tuhat eurot tulu mitmesuguste teenuste müügist (nt haridusasutuste kohatasud ja laekumised teistelt omavalitsustelt, sotsiaalabi teenused, elamumajandus jms) ja üle 800 tuhande eurot mitmesugustest maksudest (nt maamaks, kohaliku tähtsusega maardlate kaevandamisõiguse tasu).
 
Umbes poole valla kuludest moodustab haridusvõrgu ülalpidamine (7,43 miljonit eurot). Suuremad kulud on seotud veel sotsiaaltoetustega (1,78 miljonit eurot),  valitsussektori teenustega (1,59 miljonit eurot), vabaühenduste ja kultuurikorraldusega (1,5 miljonit eurot) ning elamu- ja kommunaalmajandusega (1,43 miljonit eurot).
 
Investeeringuteks on 2022. aastal planeeritud 1,9 miljonit eurot. Sellele lisanduvad mitmed varem alustatud  ja 2022. a jätkuvad investeeringud.
 
2022. a suurimateks investeeringuteks on planeeritud:
 • Lille tänava õppehoone renoveerimine. Kokku ca 1 miljon eurot, millest 500 tuhat on planeeritud vallapoolse omaosalusena. 
 • Põltsamaa linna uue lasteaia ja lisanduva 3. kärje ehitus. Tegemist on 2021. a alustatud ning tänavu jätkuva investeeringuga. Koguinvesteering on 5,5 miljonit, millest toetuste osa 1,45 miljonit. 2022. a eelarves planeeritud 236 000 eurot.
 • Põltsamaa lossi renoveerimine. Tegemist on taas jätkuva investeeringuga, kus tööde kogumaksumus on ca 3,46 miljonit ja vallapoolseks omaosaluseks 2022. a eelarves on planeeritud 190 000 eurot. Erinevate meetmete abiga on lossi renoveerimistöödel toetuse osa 2,7 miljonit eurot.
 • Teede ja tänavate pindamine kogusummas 150 000 eurot. 
 • Pikknurme küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine. Kogumaksumus ca 380 000 eurot, millest vallapoolne omaosalus 150 000 eurot.
 • Tänavavalgustuse uuendamine. Tegemist on mitmeaastase projektiga, mille kogumaksumus on 1,7 miljonit eurot (s.h EL toetus ca 1,1 miljonit eurot). 2022. a on tööde maksumuseks planeeritud 530 000 eurot ning vallapoolseks omaosaluseks 120 000 eurot. 
 • Kuuse tänava kergtee ehitus (uue lasteaia juurde) 108 000 eurot. Investeeringuks taotletakse täiendavalt ka toetust.
 • Adavere spordihoone katuse renoveerimine 128 000 eurot.
 • Puurmani lossi küttesüsteemi renoveerimine 80 000 eurot.
 • Lustivere õppehoone tuletõrjesektsioonide rajamine 50 000 eurot.
 • Keskväljaku ja turu tänava arendus kogusummas ca 230 000 eurot, millest omaosalusena nähakse 2022. aastal ette 57 000 eurot. 
Lisaks kanduvad 2021. a eelarvest üle järgmised investeeringud: Esku jalgtee ehitus (350 tuh eurot) ja Pika tänava ehitus (556 tuh eurot, millest toetus 324 tuh eurot). Nendeks ehitusteks olid vahendid ette nähtud 2021. aasta eelarves, kuid tegevustega ei alustatud. Esku jalgtee ja Pika tn rekonstrueerimise vahendid viiakse üle 2022. aastasse eesmärgiga teha need tööd tänavu ära. Esku tee ehituseks on Transpordiamet planeerinud omalt poolt investeeringuks 700 tuh eurot.
 
Pooleliolevatest suurematest investeeringutest on veel lõpetamisel Puurmani lasteaia Siilipesa renoveerimine. Tööde kogumaksumus on ca 810 tuh eurot, millest valla omaosalus on 323 tuh eurot.
 
Eelarve menetluse korra järgi koostas eelarve eelnõu eelmine koalitsioon. Muuhulgas andis eelmine valitsus juhised ka kõigile valla asutustele 6% suuruseks palgatõusuks, sh Põltsamaa Valla Päevakeskusele 15% suuruseks palgatõusuks.
 
Eelarve eelnõu kohaselt on valla laenujääk seisuga 31.12.2022 12,0 miljonit eurot ja netovõlakoormus ulatub 79,5%. Aastane laenutagasimakse summa on 700 000 eurot. 
 
Arvestades valla suur laenukoormust ning mitmete objektide suurt remondivajadust, on eelarve väga pingeline ning ülevaatamist vajavad nii investeeringud kui ka püsikulud (sh töötasude tõus).  Eelarve esimesel lugemisel tehti eelnõu kohta mitmeid asjakohaseid tähelepanekuid. 
 
Volikogu otsustas suunata eelnõu teisele lugemisele, mis leiab aset veebruaris. Volikogu liikmetel, volikogu komisjonidel, allasutuste juhtidel ja vallavalitsusel on võimalik eelarvele teha parandusettepanekuid 17. jaanuarini.
 
Eelarve teine lugemine on planeeritud veebruarikuu volikogu istungile, kus hääletatakse läbi ka  esitatud muudatusettepanekud. Eelarve vastuvõtmine on planeeritud märtsikuu volikogusse, et viia sisse kõik muudatused ning koostada sellest tulenevalt ka korrektne seletuskiri. 
 
Kõik huvilised saavad eelarve eelnõuga tutvuda valla veebilehel.