Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa vald otsib rahvakohtunikukandidaate

Seoses käesoleva koosseisu rahvakohtunike volituste lõppemisega 2019. aasta aprillis otsib Põltsamaa Vallavolikogu kandidaate, kes soovivad osaleda õigusemõistmises Tartu Maakohtu juures kohtumenetluse seadustes sätestatud alustel. 
 
Rahvakohtunik on inimene, kes osaleb õigusemõistmises ja omab asja arutamisel võrdseid õigusi kohtunikuga, seejuures ei pea rahvakohtunikul olema juriidilist haridust. 
 
Rahvakohtunikuks võib nimetada 25-70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ja on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.
 
Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:
1. süüdi mõistetud kuriteo eest;
2. pankrotivõlgnik;
3. tervise tõttu sobimatu;
4. rahvastikuregistri andmetel elanud Põltsamaa vallas alla ühe aasta;
5. kohtu, prokuratuuri või politseiteenistuses;
6. kaitseväeteenistuses;
7. advokaat, notar või kohtutäitur;
8. vabariigi valitsuse liige;
9. valla- või linnavalitsuse liige;
10. Vabariigi President;
11. Riigikogu liige.
 
Rahvakohtunikukandidaadid valitakse vallavolikogu poolt kohtute seaduse § 106 sätestatud korras. Kandidaatide esitamisel tuleb järgida, et nad vastaksid kohtute seaduse §-s 103 rahvakohtunikule esitatavatele nõuetele. Tulenevalt kohtute seaduse § 104 lõikest 2 ei või isikut nimetada rahvakohtunikuks järjest rohkem kui kaheks perioodiks.
 
Põltsamaa Vallavolikogu võib esitada Tartu Maakohtule 6 rahvakohtunikukandidaati. 
 
Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad eelpool nimetatud tingimustele, palume hiljemalt 20. veebruariks 2019:
 
1. saata digiallkirjastatud kandideerimisavaldus e-posti aadressile info@poltsamaa.ee;
2. saata paberkandjal allkirjastatud kandideerimisavaldus posti teel Põltsamaa Vallavalitsusele aadressil Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, 48104 Jõgeva maakond;
3. tulla Põltsamaa Vallavalitsusse (Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald) ja täita kandideerimisavaldus kohapeal.
 
Lisainfot rahvakohtunike kohta leiab www.kohus.ee/et/eesti-kohtunikud/rahvakohtunikud.