Uudised ja teated

« Tagasi

Põltsamaa vald hindab noorsootöö kvaliteeti

2008. aastal kinnitas haridus- ja teadusminister programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine", mille peamiseks eesmärgiks sai noorsootöö teenuste kvaliteedi parandamine ja paremate eelduste loomine noortele tööturule sisenemiseks ja seal toimetulekuks. Programmi mõju hindamiseks töötas Eesti Noorsootöö Keskus koostöös noortevaldkonna partnerite ja ASiga Ernst & Young Baltic välja hindamismudeli, millele tuginedes toimusid 2010. aasta lõpus esimesed hindamised. 
 
Põltsamaa piirkonnas toimus kvaliteedihindamine 2016. aastal. Küsitluste abil selgitati välja, millised võimalused olid noortel mitteformaalseks õppimiseks, osalus- ja kuuluvuskogemuse saamiseks  ja noorteinfo kättesaamiseks. Samuti analüüsiti, kas noorsootööks on piirkonnas loodud vajalik keskkond. Hindamistulemuste põhjal sündis mitme valla koostööprojekt - tegevuskava, mis aitas luua uusi võimalusi noortele ja noorsootöötjatele, parendada noorsootöö kvaliteeti ja tunnustada hästi tehtut.
 
Selleks, et areng oleks jätkusuutlik ja tagatud oleks elanike heaolu, tuleb igas valdkonnas regulaarselt hinnata muudatuste mõju, sõnastada ning ellu viia parendustegevusi. 
 
Eelnevat silmas pidades on Põltsamaa vallas kavas ajavahemikus aprill – august 2020 läbi viia noorsootöö kvaliteedihindamine. 
 
Kvaliteedihindamine koosneb mitmest etapist – meeskonna moodustamine, küsitlusankeetide koostamine ja küsitluse läbiviimine, enesehindamine (andmete analüüsimine ja hindamisvormide täitmine), välishindamine, edasiste tegevuste planeerimine (kokku lepitud parendustegevused) ning tulemuste hindamine.
 
Tänaseks oleme loonud ettevalmistava tuumiku, kuhu kuulub noorsootööspetsialist Annika Kallasmaa, Adavere Mõisa Seltsi juhataja Evi Rohtla, Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskuse noorsootöötaja Merle Vaht ja Puurmani Rahvamaja juhataja Meelis Kõressaar. Protsessi käigus kaastakse noori ja lapsevanemaid ning toimub koostöö noorsootöötajate ja noortevaldkonnas tegutsevate teiste spetsialistidega. Nõustajaks on  Eesti Noorsootöö Keskus.
 
Andmete kogumiseks plaanime maikuus teha küsitluse. Loodame siiralt, et kõik sihtgrupid annavad oma panuse ning meil õnnestub saada ülevaade noorsootöö tugevustest ja arendamist vajavatest valdkondadest. Pärast enese- ja välishindamise etappi soovime uue kooliaasta alguseks välja töötada tegevuskava. Nii oleks sügisest võimalik käivitada parendustegevused ja asuda jälgima muudatuste mõju. 
 
Soovime, et hindamismudeli rakendamise ja kvaliteedijuhtimise protsessi tulemusena tõuseks noorsootöö kvaliteet Põltsamaa vallas. Et saaksime aru: kas teeme õigeid asju, kas teeme õigesti, kas teeme õigeid asju õigesti?  
 
Noorsootöö kvaliteedi visioon:
  • igale noorele on noorsootöös kättesaadavad mitmekülgsed isiksuse arengu võimalused,
  • noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse,
  • noorsootööst ollakse teadlikud ja seda väärtustatakse.
Kriisiolukorra tõttu märkame, mis meil tegelikult oli hästi, ja kurvastame, et loodud hüvesid hetkel kasutada ei saa. Ehk hakkame rohkem väärtustama seda, mis meil olemas on, ja neid inimesi, kes on noorte kõrval ja omavad noore hariduse ja isiksuse arenguteel olulist rolli, sh noorsootöötajad. 
 
Tänan juba ette kõiki osapooli, kes kvaliteedihindamise protsessis osalevad ja noorte heaks oma väärtuslikku aega pühendavad!
 
Annika Kallasmaa
Põltsamaa VV 
noorsootööspetsialist