Uudised ja teated

« Tagasi

Õnne Piimakarjatalu OÜ Esku farmi detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 

Põltsamaa Vallavalitsus algatas 28.05.2018 korraldusega nr 314 Õnne Piimakarjatalu OÜ Esku farmi detailplaneeringu ja jättis algatamata planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala asub Põltsamaa vallas, Esku külas, katastriüksustel 61602:002:0042; 61602:002:0043; 61602:002:0097 ja 61602:002:1910. Antud piirkond on detailplaneeringu kohustusega ala.

Detailplaneeringu eesmärgiks on eelduste loomine, rajada olemasoleva farmikompleksi asemele uus farm ja biogaasijaam, määrata hoonestusala, ehitusõigus, juurdepääs avalikule teele, tehnovõrkude asukohad, täiendavad krundid ja servituudialad. Planeeringuga ei muudeta 1998. aastast kehtivat Põltsamaa valla üldplaneeringut. Planeeringuala suurus on ca 31 hektarit.

Olemasolev farmikompleks töötab keskkonnakompleksloa nr L.KKL.Jõ-160189 alusel, mis lubab farmis pidada 954 piimalehma, 760 noorveist ja 440 vasikat, kokku 2154 veisekohta. Uues kompleksis planeeritakse piimalehmade arvu suurendada 596 võrra.

Planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (ksh) vajaduse selgitamiseks koostati keskkonnamõju eelhinnang seoses keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 2 punkt 4 ja Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 § 9 punktis 9 nimetatud tegevuse- „veisefarmi rajamine või veiste intensiivkasvatus käitises, kus peetakse 400 kuni 600 piimalehma" kohaldumisega.

OÜ Adepte Ekspert koostas ksh eelhinnangu, mille lõpp-järelduse kohaselt ei ole vaja ksh-d algatada. Põhjuseks on asjaolu, et farmikompleksi uuendamiseks on Keskkonnaametis pooleli keskkonnakompleksloa menetlus ja keskkonnatingimustega on võimalik arvestada planeeringumenetluse käigus. Keskkonnamõju hindamine on vajadusel võimalik algatada kompleksloa menetluse käigus. Eelhinnangule küsiti seisukohti erinevatelt ametkondadelt, kuid nad ei pidanud vajalikuks keskkonnamõju strateegilist hindamist algatada. Ametite poolt tehtud ettepanekud ksh eelhinnangule kuuluvad arvestamisele planeeringu koostamisel.

Planeeringu algatamise ja ksh mittealgatamise korraldus, keskkonnamõju eelhinnang ja ametite ettepanekud on avalikustatud Põltsamaa valla kodulehel. Täiendavat teavet saab Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annus´e käest, tel: 776 8567 või e-post: anti.annus@poltsamaa.ee   

Ametite ettepanekud ja arvamused:

Õnne Piimakarjatalu OÜ Esku farmi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang