Uudised ja teated

« Tagasi

Õnne Piimakarjatalu Esku farmi detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avalik arutelu

 

Põltsamaa Vallavalitsus teavitab vastavalt planeerimisseaduse § 135 lõikele 6 ja § 136 lõikele 3 planeeringu avalikust väljapanekust ajavahemikus 15. kuni 29. aprill 2019 ja avalikust arutelust 2. mail 2019. 

Põltsamaa Vallavalitsuse 25.03.2019 korraldusega nr 2-3/2019/151 otsustati vastu võtta, suunata avalikule väljapanekule ja korraldada planeeringu avalik arutelu. Planeeringuala suurusega 31 ha asub Põltsamaa vallas, Esku külas, katastriüksustel nr 61602:002:0042, 61602:002:0043, 61602:002:0097 ja 61602:002:1910. Planeeringust huvitatud isik on Õnne Piimakarjatalu OÜ. Planeeringu eesmärgiks on katastriüksustel paikneva olemasoleva farmikompleksi asemele uue farmi ja biogaasijaama rajamine. Planeeringuga on määratud hoonestusala ja ehitusõigus, sh biogaasijaamale ja gaasitanklale ning pääsud avalikule teele. Planeeringuala on krunditud perspektiivsete maakasutusotstarvete järgi ja määratud vajalikud servituudialad.

Planeeringu koosseisus ei ole vaja teha keskkonnamõju strateegilist hindamist vastavalt eelhinnangu analüüsile ja ei muudeta 1998. aastast kehtivat Põltsamaa valla üldplaneeringut. Planeeringu koostaja on Klotoid OÜ planeerija Pille Hein.

Planeeringuga saab tutvuda väljapaneku ajal:

  • Põltsamaa Vallavalitsuses, Lossi tn 9, Põltsamaa linn, II- korrus, tuba nr 207 tööpäevadel kella 9-st kuni 15-ni.

  • Esku raamatukogus, Kooli tee 2, Esku, Põltsamaa vald, tööpäevadel kella 10-st kuni 14-ni.

  • Põltsamaa valla veebilehe lingil: https://www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud

Ettepanekud ja arvamused detailplaneeringu kohta palume esitada hiljemalt 30. aprillil, paberkandjal Põltsamaa Vallavalitsusele või elektroonselt e-posti aadressile: info@poltsamaa.ee .

Planeeringu avalik arutelu toimub 2. mail 2019, algusega kell 16.00 Esku-Kamari kooli saalis (Esku, Kooli tee 2).

Informatsiooni planeeringu kohta saab Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annus´e käest tel: 776 8567; e-mail: anti.annus@poltsamaa.ee.