Uudised ja teated

« Tagasi

Lühiülevaade Põltsamaa valla 2019. aasta eelarvest

Eelarve koostamise aluseks on Põltsamaa valla arengukava 2040, mis võeti vastu 2018. aasta oktoobris.
 
2019. aastaks seatud prioriteedid:
  • Jätkatakse esmatasandi tervisekeskuse ehitusega.
  • Investeeringud teedesse.
 
Põhitegevuse tulud
 
2019. aastaks on plaanitud eelarvetulusid 14 115 900 eurot. Põhitegevuse tulude maht ei suurene võrreldes 2018. a eelarve täitmisega.
  • Eelarve tuludest 53% ehk 7 573 000 eurot moodustavad maksutulud, millest tulumaksu laekumiseks on kavandatud 7 176 000 eurot (võrreldes 2018. aasta tegeliku laekumisega kasv 4%). 2018. aasta novembri seisuga oli Põltsamaa vallas 4314 maksumaksjat. Aasta jooksul lahkus 131 maksumaksjat.
  • Teenuste müügist kogutakse eelarvesse 782 000 eurot ehk 6% tuludest. Suuremad omatuluallikad on teistelt omavalitsustelt laekuv õpilaskoha tasu, lasteaedade kohatasud ja Põltsamaa Valla Päevakeskuse teenuste müük.
  • Saadud toetused moodustavad eelarvest 39%, ulatudes 5 430 100 euroni. Neist peamise osa moodustavad õpetajate palgakulude katmise toetus ja tasandusfondi eraldised, mis aitavad tagada väiksema tulukusega kohalike omavalitsuste üksustel neile pandud ülesannete täitmist.
  • Muud tulud (kaevandamisõiguse tasud, vee erikasutustasud jms) moodustavad eelarve tuludest 2% ehk 330 800 eurot.
 
Põhitegevuse kulud 
 
2019. aastaks kavandatud põhitegevuse kulud on 14 175 300 eurot, suurenedes võrreldes 2018. aasta eelarve täitmisega 11%.
Põhitegevuse kulud jaotuvad üheksa erineva valdkonna vahel, mis omakorda jagunevad majandusliku sisu alusel majandamis- ja tööjõukuludeks.
Majandamis- ja personalikulud tervikuna moodustavad 89% ehk 12 549 000 eurot, kasvades 7%. Antavad toetused moodustavad 10% ehk 1 406 100 eurot, kasvades 29%. 
 
 
 
 
Investeeringud
 
2019. aasta eelarves on planeeritud investeerimistegevuseks kokku  2 034 400 eurot, millest 970 800 eurot planeeritakse saada toetuste arvelt.
2019. aasta suuremad investeeringud on:
  • Esmatasandi tervisekeskuse rajamise omafinantseering 299 600 eurot.
  • Kamari veekeskuse rajamise omafinantseering 167 800 eurot.
  • Transiittee projekti omaosalus 126 000 eurot.
 
Finantsseis
 
2019. aastal on plaanis võtta laenu 1 459 100 eurot.
Olemasolevate laenude tagasimakseid tehakse 2019. aastal 534 000 eurot.
2018. aasta lõpu vaba jääk on 1 661 700 eurot.