Uudised ja teated

« Tagasi

Lille tänav 2 koolikompleksi detailplaneeringu koostamise lõpetamine

 

Põltsamaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 129 lõikele 2, et Põltsamaa Vallavolikogu 16.08.2018 otsusega nr 62 on lõpetatud Lille tänav 2 koolikompleksi detailplaneeringu koostamine.

Planeering algatati Põltsamaa Linnavolikogu 21.04.2015 otsusega nr 1-3/87 ja huvitatud isikuks oli Põltsamaa Linnavalitsus. Planeeringualasse kuulusid kinnistud Lille tn 2 katastritunnusega 61701:001:0002, Kuuse tn 1a tunnusega 61701:001:0550 ja Kuuse tn 1b tunnusega 61701:001:0049. Planeeringu eesmärk oli Põltsamaa linna ujula hoonestusala, juurdepääsu, parkimisala ja ehitusõiguse andmine ujula projekteerimiseks ja maa sihtotstarbe muutmine. Algatatud planeeringuga tehti ettepanek Põltsamaa linna üldplaneeringu muutmiseks.

Planeeringu koostamisega ei ole alustatud, sest erinevatel aruteludel on jõutud seisukohani, et Põltsamaa valla eelarvevahenditega on ujulat kulukas ehitada ja majandada. Käesoleva aasta maikuus algatatud Uue- Põltsamaa mõisa detailplaneeringuga tekkis alternatiivne võimalus Põltsamaa linna ujula rajamiseks koostöös erainvestoriga. Detailplaneeringu koosseisus planeeritakse rajada loodus-SPA ja ujula. Sellel põhjusel ei ole Lille tänav 2 koolikompleksi detailplaneeringu koostamisega jätkatud ja planeeringu koostamine lõpetatakse.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõige 4 alusel tuleb enne 1. juulit 2015 algatatud planeeringute menetlus viia lõpule 1. juuliks 2018, mida käesolev otsus sisaldab.

Planeeringu lõpetamise otsusega saab tutvuda Põltsamaa valla veebilehel: www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud või Põltsamaa Vallavalitsuses, Lossi tn 9, tuba nr 207.