Uudised ja teated

« Tagasi

Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 katastriüksuste detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja arutelu

 

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab planeeringu eskiisi avaliku väljapaneku vastavalt planeerimisseaduse § 135 lõikele 5, ajavahemikus 21. august kuni 19. september 2018.

Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 katastriüksuste detailplaneering algatati Põltsamaa Vallavolikogu 20.04.2017 otsusega nr 291. Sama otsusega ei algatatud planeeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist vastavalt OÜ Adepte Ekspert poolt koostatud eelhinnangu põhjendustele ja ametkondade arvamustele. Planeeringuala asub Mällikvere külas, katastriüksuste 61601:001:0280 ja 61601:001:0284 ja nende lähipiirkonna maa-alal. Ala piirneb Mõhu tee 1, Kullerkupu tee 5 ja Mõhu tee katastriüksusega Mällikvere külas, Jõeääre katastriüksusega Põltsamaa linnas ja Põltsamaa jõega. Planeeringuala eesmärgiks on Põltsamaa jõe ehituskeeluvööndi vähendamine ca 0,7 ha suurusega planeeringuala ulatuses ja ehitusõiguse seadmine katastriüksustele. Planeeringuga määratakse juurdepääs, hoonestusala, hoonestuse kõrgus, kujad rajatistele, jõe kallasrajale avalik juurdepääs, servituutide seadmise vajadus ja piirangud seoses Põltsamaa jõega. Planeering muudab 1998. aasta detsembrist kehtivat Põltsamaa valla üldplaneeringut. Planeeringu koostaja on OÜ Tarvaprojekt planeerija Marina Toomel.

Planeeringu eskiisiga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal:

  • Põltsamaa Vallavalitsuses, Lossi 9, Põltsamaa linn, tuba nr 207 tööpäevadel kella 9-st kuni 15-ni.
  • Põltsamaa valla veebilehel: www.poltsamaa.ee

Täiendavat informatsiooni planeeringu kohta saab Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annus´e käest, e-post: anti.annus@poltsamaa.ee, tel: 776 8567 või 5860 1042.

Ettepanekud ja arvamused eskiisi kohta palume saata  21. septembriks 2018 e-posti aadressile: info@poltsamaa.ee või paberkandjal aadressile: Lossi 9, 48104 Põltsamaa linn Põltsamaa vald. Planeeringueskiisi avalik arutelu toimub vajadusel 26. septembril 2018 algusega kell 17.30 Põltsamaa Vallavalitsuse, Viljandi mnt 3 saalis.

 

Põltsamaa Vallavalitsus