Uudised ja teated

« Tagasi

Kamari alevikus, Jõe tee 7/Tööstuse tn 18 katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

 

Põltsamaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 139 lõikele 3, et vallavalitsuse 04.06.2018 korraldusega nr 2-3/2018/317 kehtestati Kamari alevikus Jõe tee 7/Tööstuse tn 18 katastriüksuse planeering.

Planeeringuga ei muudetud 1998. aasta detsembris kehtestatud Põltsamaa valla üldplaneeringut. Planeeringuga määrati katastriüksusele 61601:001:0617 täiendav hoonestusala, ehitusõigus, juurdepääsuteed, lahendati haljastus ja parkimine alal. Planeeringulahenduse kohaselt on juurdepääs planeeringualale Põltsamaa valla avalikult, Jõe teelt. Hoonestusalaks on määratud kogu planeeringuala hoonete vaheline ala, hoonete arvuks krundil on lubatud kuni 5 (sh. olemasolevad). Hoonete maksimaalseks ehitusaluseks pinnaks on määratud 60% krundi pindalast. Krundi vertikaalplaneerimine lahendatakse hoonete ehitusprojektiga, maapinna tõstmist ei kavandata, sadevett ei ole lubatud naaberkruntidele juhtida. Tuletõrje veevarustus on lahendatud Tibula 2/Tööstuse 9 maaüksusele planeeritud tuletõrjevee mahuti baasil. Ehitistest väljapoole jäävatele punkritele, tsüklonitele jm. müra genereerivatele seadmetele tuleb ehitada müra summutav isolatsioon, et tagada piirkonna elukeskkonnas kehtestatud müranormide nõuded. Planeeringu elluviimine on kavandatud lähiaasta jooksul, millega ei ole ette näha negatiivseid sotsiaalseid-, kultuurilisi- ega keskkonnamõjusid.

Planeeringu koostas OÜ GPK Partnerid maastikuarhitekt- planeerija Jane Asper. Planeeringust huvitatud isik on OÜ Vilbel. 

Teavet planeeringu kehtestamise kohta saab Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annus´e käest, tel: 776 8567 ja e-post: anti.annus@poltsamaa.ee