Uudised ja teated

« Tagasi

Jõgeva mnt 23 ja 23a detailplaneeringu algatamise korralduse muutmine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

 

Põltsamaa Vallavalitsus algatas 19.03.2018 korraldusega nr 155 Jõgeva mnt 23 ja 23a detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on rajada nimetatud kinnistute katastriüksustele 61701:004:0022 ja 61701:004:0023 tankla, toitlustuskoht, parklad, sõiduautode pesula, turuplats ja kaugbussi reisijatele paremate oote- ja parkimistingimuste loomine. Planeeringuala paikneb Põltsamaa vallas, Puhu ristmiku vahetus-läheduses.

Põltsamaa Vallavalitsus muutis 16.07.2018 korraldusega nr 388 planeeringu algatamise korraldust. Muutmine oli tingitud planeeringuala ja põhimaantee nr 2 liikluslahenduse eesmärgi saavutamiseks koostöös Maanteeametiga ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või mittealgatamise otsustamisest. Maanteeamet kinnitas planeeringualas projekteerimistingimused põhimaantee nr 2 kilomeetritel 126,835 kuni 127,077 asuvate bussipeatuste ja jalgteeühenduste projekteerimiseks. Liikluslahenduse projekteerimiseks ja planeeringulahenduse saavutamiseks tekkis vajadus suurendada planeeringuala ca 0,2 hektari võrra Tartu suunas ja ala suurus on nüüd ligikaudu 5 hektarit.

Detailplaneering ei muuda 1998. aasta oktoobrist kehtivat Põltsamaa linna üldplaneeringut, planeeritud tegevused ei ole olulise keskkonnamõjuga vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõige 1 punktile 1 ja planeeritavad tegevused ei kuulu Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu1 " tegevuste loetelusse, vastavalt KeHJS § 33 lõike 2 punktile 4. Planeeringu algatamisega ei ole vaja algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Täiendavat teavet saab Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annus´e käest, tel: 776 8567 või e-post: anti.annus@poltsamaa.ee