Uudised ja teated

« Tagasi

Jõeääre detailplaneeringu koostamise lõpetamine

 

Põltsamaa Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 129 lõikele 2, et Põltsamaa Vallavolikogu 16.08.2018 otsusega nr 61 on lõpetatud Jõeääre detailplaneeringu koostamine.

Planeering algatati Põltsamaa Linnavolikogu 17.06.2008 otsusega nr 113 ja huvitatud isikuks oli Põltsamaa Linnavalitsus. Planeeringuala oli Põltsamaa jõe kalda- ja lähipiirkond, alates Silla tänavast ülesvoolu kuni endise Põltsamaa linna ja -valla piirini ehk Mõhu tee tänava pikenduseni, suurusega ligikaudu 20 hektarit. Planeeringuga sooviti määrata täiendavad maakasutus- ja ehitustingimused, vähendada jõe ehituskeeluvööndit, luua võimalused ranna-alade ja paadisildade rajamiseks, luua võimalus jõeäärse jalutustee rajamiseks koos valgustusega. Lisaks sooviti kinnistutele Veski tn 1 ja Veski 1a täiendavad ehitustingimused, võrreldes 2001. aastal kehtestatud Veski, Lille, Aia ja Silla tn vahelise ala planeeringuga.

Planeeringualas oli muinsuskaitse- ja looduskaitsealune Uue-Põltsamaa mõisa park ja ehitismälestis Uue-Põltsamaa mõisa kuivati, põhjaosas  kultuurimälestis hiie- ja asulakoht.

Planeeringule korraldati mitmed avalikud arutelud ja seda kooskõlastati korduvalt ametkondades. Kuna planeeringuala oli piisavalt suur, olid lahenduse ootused suured, kuid protsessi kaasatud ametkondadega ei olnud võimalik saavutada kõiki osapooli rahuldavat lahendust. Planeeringu koostamine toimus aktiivselt 2015. aastani kui järelevalves maavalitsusest selgus, et lahenduse saamiseks tuleb muuta kehtivat Põltsamaa linna üldplaneeringut, võtta täiendavad kooskõlastused ametkondadelt ja korraldada planeeringu uus avalikustamine kestvusega neli nädalat. Põltsamaa Linnavalitsus ei pidanud mõistlikuks enam planeeringu uue menetlusprotsessiga alustada, sest selle jätkuv koostamine algsetel eesmärkidel ei olnud enam mõttekas.

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõige 4 alusel tuleb enne 1. juulit 2015 algatatud planeeringute menetlus viia lõpule 01. juuliks 2018, mida käesolev otsus sisaldab.

Planeeringu lõpetamise otsusega saab tutvuda Põltsamaa valla veebilehel: www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud või Põltsamaa Vallavalitsuses, Lossi tn 9, tuba nr 207.