Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade Põltsamaa Vallavalitsuse 11. jaanuari istungist

  • Kinnitati Põltsamaa valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2021. aastaks ja nimetati Põltsamaa valla huvihariduse ja huvitegevuse kava eest vastutavaks isikuks noorsootööspetsialist Annika Kallasmaa.
  • Algatati teenistuslik järelevalve Põltsamaa Raamatukogus.
  • Anti arvamus Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve eelnõule esitatud muudatusettepanekutele.
  • Nõustuti Põltsamaa vallas Alastvere külas asuva 2,69 ha suuruse Metsanurga katastriüksuse riigi omandisse jätmisega.
  • Seati Põltsamaa linnas Ringtee tn 1h kinnisasjale sundvaldus Telia Eesti AS ja Elisa Eesti AS kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on side maakaabli talumine.
  • Nõustuti Väljataguse külas Vana-Pikavälja katastriüksuse jagamisega ja määrati koha-aadressid ning sihtotstarbed.
  • Toetati osaühingule Põltsamaa GREID  keskkonnaloa väljastamist kavandatud tegevusteks käitluskohas Põltsamaa vald, Kuningamäe küla, Saekoja.
  • Anti Kristi Grünbergile rendile Puurmani alevikus aadressil Tallinna mnt 2 // 4/2 asuvas Põltsamaa vallale kuuluvas Puurmani vanas administratiivhoones ruum nr 4 üldpinnaga 25,5 m2. Rendihinnaks määrati 51 eurot kuus.
  • Lükati tagasi kõik riigihankes viitenumbriga 229137 „Põltsamaa lasteaia projekteerimis-ehitustööd" esitatud pakkumused. Põltsamaa Vallavalitsus viis läbi konkurentsipõhise läbirääkimistega menetlusega hanke Põltsamaa lasteaia projekteerija-ehitaja leidmiseks. Hanke osaks oli ka ujumisõppeks vajaliku ujula rajamine lasteaia juurde. Põltsamaa Vallavolikogu võttis 17.12.2020 vastuse otsuse nr 1-3/2020/76, millega otsustati uue lasteaia kavandamisel mitte arvestada lastele ujumisõppe võimaluste loomisega. Vallavalitsus konsulteeris Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnaga, kes juhtis tähelepanu, et ujula väljajätmine hankest ei ole kooskõlas riigihangete seadusega. Vallavalitsus korraldab Põltsamaa lasteaia projekteerimis-ehitustöödeks uue hanke.
  • Määrati Põltsamaa linnas Põltsamaa vallale kuuluva kinnistu Viljandi mnt 2b võõrandamisel müügihinnaks 29 383 eurot ja Viljandi mnt 2c võõrandamisel müügihinnaks 5 613 eurot. Lõpetatakse kinnistute Viljandi mnt 2b ja Viljandi mnt 2c hoonestusõiguse suhtes Põltsamaa linna kasuks seatud ostueesõigus ning kustutatakse vastavad kanded kinnistusraamatus.
Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda Põltsamaa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris