Uudised ja teated

« Tagasi

Detailplaneeringute koostamise lõpetamised

 

Vastavalt planeerimisseaduse § 129 lõikele 2 teatame järgmiste Põltsamaa valla planeeringute lõpetamisest:

1. Põltsamaa Vallavolikogu 21.03.2019 otsusega nr 1-3/2019/15 on lõpetatud Laasme küla, endistele Eeriku talu maadele detailplaneeringu koostamine ja tunnistatud kehtetuks 18.12.2008 Puurmani Vallavolikogu otsus nr 51.

Puurmani Vallavolikogu kehtestas 18.12.2008 otsusega nr 51 Endistele Eeriku talu maadele koostatud detailplaneeringu. Planeeringuala, suurusega 19 ha paiknes reformimata riigimaal kuhu planeeriti 45 väikeelamumaa krunti, juurdepääsud kruntidele, tehnovõrgud, veehaare, vee- ja reoveetorustikud ning tänavavalgustus. Kehtestatud detailplaneering esitati Jõgeva Maavalitsusele järelvalvesse, kuid selgus et seda ei ole tehtud õigeaegselt ja seega rikuti kehtivaid õigusnorme. Puurmani Vallavalitsusele tehti ettepanek, tunnistada planeeringu kehtestamise otsus kehtetuks ja esitada planeering uuesti, kuid seda ei tehtud. Järelevalve heakskiitu saamata planeering on õigustühine. Põltsamaa Vallavalitsus, vallavolikogu komisjonid hindasid planeeringumenetluse jätkamise vajadust ning arvati, et Puurmanis ei ole enam sellise planeeringu vajadust ja planeeringu menetlemine tuleb lõpetada.

2. Põltsamaa Vallavolikogu 21.03.2019 otsusega nr 1-3/2019/16 on lõpetatud Kirikuvall külas, Puurmani tehnopargi detailplaneeringu koostamine ja tunnistatud kehtetuks 18.12.2008 Puurmani Vallavolikogu otsus nr 50.

Puurmani Vallavolikogu kehtestas 18.12.2008 otsusega nr 50 Puurmani tehnopargi  detailplaneeringu. Planeeringuala suurusega 27 hektarit paiknes reformimata riigimaal kuhu planeeriti 32 tootmismaa krunti, juurdepääs kruntidele, tehnovõrgud, veehaare, vee- ja reoveetorustik ning tänavavalgustus. Kehtestatud detailplaneering esitati Jõgeva Maavalitsusele järelvalvesse, kuid selgus, et seda ei tehtud õigeaegselt ja seega rikuti kehtivaid õigusnorme. Puurmani Vallavalitsusele tehti ettepanek tunnistada  planeeringu kehtestamise otsus kehtetuks ja esitada planeering uuesti, kuid seda ei tehtud. Järelevalve heakskiitu saamata planeering on õigustühine. Põltsamaa Vallavalitsus ja vallavolikogu komisjonid hindasid planeeringumenetluse jätkamise  vajadust ning arvati, et Puurmanis ei ole enam sellise planeeringu vajadust ja planeeringu menetlemine tuleb lõpetada.

3. Põltsamaa Vallavalitsuse 25.03.2019 korraldusega nr 2-3/2019/152 on lõpetatud Umbusi külas, Kaldaveski detailplaneeringu koostamine ja tunnistatud kehtetuks Põltsamaa Vallavalitsuse 6.10.2009 korraldus nr 400 detailplaneeringu algatamise kohta.

Planeeringust huvitatud isikuks oli Solbjørg Margreta Sørgard, kes soovis katastriüksuse 61605:003:0063 piires saada ehitusõigust kauplus-kohviku, garaaži, basseini, grillkoja ja tehnovõrkude ehitamiseks. Ehitusõiguse saamiseks planeeriti vähendada Umbusi jõe ehituskeeluvööndit. Planeeringuala suurus oli ligikaudu 5 hektarit. Planeeringuala piirneb riigi kõrvalmaanteedega 14176 Annikvere- Umbusi ja 14177 Neanurme- Umbusi.

Planeeringut ei ole koostama hakatud ja ei ole jätkuvalt teada selle koostamise huvist. Kaldaveski kinnistu omanik on OÜ Veskivee (registrikood: 10963857) ja ettevõtte juhatuse liige Andres Uibomäe, kes on teadaolevalt planeeringu huvitatud isik. Andres Uibomäele  saadeti kaks e-kirja, et teada saada huvist planeeringut koostada või lõpetada selle koostamine. Kirjadele ei vastatud, millest saab järeldada huvi puudumist planeeringu koostamiseks ja planeeringu koostamine lõpetati.

4. Põltsamaa Vallavalitsuse 25.03.2019 korraldusega nr 2-3/2019/153 on lõpetatud Väike-Kamari külas, Tampsi detailplaneeringu koostamine ja tunnistatud kehtetuks Põltsamaa Vallavalitsuse 14.03.2006 korraldus nr 94 detailplaneeringu algatamise kohta.

Planeeringust huvitatud isikuks oli Kristi Joosu, kinnistu omaniku Janek Tombaku volitatud isik, kes soovis katastriüksusele 61604:001:0054 ehitusõiguse, hoonestusala, transpordimaa, tehnovõrkude ja servituudivajaduste määramist. Planeeringuala suurusega ligikaudu 10 hektarit piirneb riigi kõrvalmaanteega Pikknurme- Põltsamaa. 

Planeeringut ei ole koostama hakatud ja ei soovita seda ka edaspidi. Planeeringuala katastriüksus kuulub alates juulist 2015 Tartu Hoiulaenuühistule, kes soovis planeeringu koostamise lõpetada.

5. Põltsamaa Vallavalitsuse 25.03.2019 korraldusega nr 2-3/2019/154 on lõpetatud Väike-Kamari küla, Vildi maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja tunnistatud kehtetuks 18.08.1998 Põltsamaa Vallavalitsuse korraldus nr 304 detailplaneeringu algatamise kohta.

Planeeringust huvitatud isikuks oli maaüksuse omanik Milvi Kaha, kes soovis katastriüksusele tunnusega 61604:001:0840 ehitusõigust ettevõtluse arendamiseks. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,6 ha ja see piirneb riigi kõrvalmaanteega Pikknurme- Põltsamaa. Planeeringut ei ole algatamise korralduse alusel koostatud, sest Milvi Kaha müüs Vildi kinnistu (katastritunnus 61604:001:0840) 1999. aastal ja planeeringu koostamise huvi lõppes. Milvi Kaha andis nõusoleku 1998. aastal algatatud Vildi detailplaneeringu lõpetamiseks.

 

Planeeringu lõpetamise otsustega saab tutvuda Põltsamaa valla veebilehel: www.poltsamaa.ee/menetluses-olevad-detailplaneeringud või tööpäevadel Põltsamaa Vallavalitsuses, Lossi tn 9.