Uudised ja teated

« Tagasi

Adavere alevikus, Tallinna mnt 4, Tallinna mnt 6 Kooli tn 2 ja Kooli tänava katastriüksuste ning reformimata riigimaa detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 13.08.2018 korraldusega nr 422 otsustati vastu võtta, suunata avalikule väljapanekule ja korraldada planeeringu avalik arutelu. Planeeringuala asub Põltsamaa vallas, Adavere alevikus, katastriüksustel nr 61601:001:0478, 61601:002:1050, 61601:001:0597, 61601:002:0055 ja 61601:001:0194 kas täielikult või osaliselt. Planeeringust huvitatud isik on Põltsamaa Majandusühistu. Planeeringu eesmärgiks on vana ja amortiseerunud kauplushoone uuendamiseks, laiendamiseks ning parkla rajamiseks tingimuste ja eelduste loomine. Olemasolev kauplus ja juurdepääs sellele ei vasta enam kaasaja vajadustele. Adavere alevik on Põltsamaa valla suuremaid asumeid ja kaupluse vajadus on seal oluline. Planeeringu koostamiseks on koostatud muinsuskaitse eritingimused ja planeeringuala lähipiirkonna liiklusanalüüs, seoses ala paiknemisega riigi põhimaantee nr 2 ja Circle K Eesti AS Adavere tankla naabruses. Planeeringu elluviimise eelduseks Maanteeameti poolt on, et juurdepääs riigimaanteelt Kooli tänavale tuleb välja ehitada enne ehitusloa väljastamist planeeringualale. Planeeringualal, suurusega ca 0,5 hektarit, on määratud hoonestusala kaupluse laiendamiseks, parkimine ja liikluskorraldus parklasse ja servituutide seadmise vajadus. Planeeringu koosseisus ei ole vaja teha keskkonnamõju strateegilist hindamist ja ei muudeta kehtivat Põltsamaa valla üldplaneeringut. Planeeringu koostajad on Tartu Arhitektuuribüroo OÜ planeerija Janne Vaine ja vastutav spetsialist Roman Smuškin. Planeeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikus 1. september kuni 21. september 2018 ja avalik arutelu 2. oktoobril 2018, algusega kell 17.30 Adavere Põhikooli mõisa saalis.

Planeeringuga saab tutvuda väljapaneku ajal:

  • Põltsamaa Vallavalitsuses, Lossi tn 9, Põltsamaa linn, II- korrus, tuba nr 207 tööpäevadel kella 9-st kuni 16-ni.

  • Adavere Põhikooli kantseleis, Kooli tn 1, Adavere alevik, Põltsamaa vald, tööpäevadel kella 9-st kuni 14-ni..

  • Põltsamaa valla veebilehel: www.poltsamaa.ee

Ettepanekud ja arvamused detailplaneeringu kohta palume esitada hiljemalt 25. septembriks 2018, paberkandjal Põltsamaa Vallavalitsusele või elektroonselt e-posti aadressile: info@poltsamaa.ee .

Informatsiooni planeeringu kohta saab Põltsamaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Anti Annus´e käest, tel: 776 8567; 5860 1042.